Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady z obalov z domácností a odpady z neobalových výrobkov analyzované vo vybraných mestách Slovenska (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Trošanová, PhD. Rubrika: Na aktuálnu tému

Pokračovanie článku prináša informácie, ako sa odpady z obalov z domácností podieľajú na plnení cieľov, aký bol obsah zberných nádob vo vybraných mestách a možnosti nakladania s odpadmi z obalov v kontexte obehovosti. 

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Analýza zloženia zberných nádob so zameraním na komodity papier a lepenka a plast
Pri samostatne zbieraných komoditách papier a lepenka, plast a sklo sú obsahom zbernej nádoby aj neobalové výrobky, ktoré vchádzajú do plnenia cieľov pre KO, aj do cieľa smernice o skládkach. Nevstupujú však do cieľa smernice pre obaly. Zároveň zberné nádoby obsahujú nečistoty, medzi ktoré patria iné komodity - triedené zložky, pre ktoré sú vyhradené iné zberné nádoby alebo KO, prípadne iný ako KO, ktorý sa v triedenom zbere nemá vyskytovať. Pri spoločne zbieraných komoditách budú obsahom zbernej nádoby okrem skôr spomenutých zložiek všetky spoločne zbierané. V prípade zberu plastov by to okrem plastov boli aj kovové obaly a/alebo kompozitné obaly na báze lepenky.
Papier a lepenka
Obaly z papiera (obr. 1) dosahovali v kontajnerovom zbere v priemere 59 %, neobalové výrobky z papiera a lepenky 25 % a nečistoty 17 %. V Prešove bol podiel odpadov z neobalových výrobkov výraznejší približne o 10 % oproti ostatným mestám. V meste Bratislava bola jedna celá vzorka znehodnotená nečistotou (penetračným náterom), a preto bola z analýzy vylúčená.
Pri vrecovom zbere (obr. 1) papiera a lepenky (Bratislava má zavedený vrecový zber od augusta 2020) boli v mestách Bratislava (64 %), Košice (56 %) a Prešov (49 %) prevládajúcou zložkou neobalové výrobky z papiera a lepenky. Vo Zvolene prevládali odpady z obalov (60 %). Celkový priemer neobalových výrobkov z papiera a lepenky vo vrecovom zbere bol 52 %, odpady z obalov boli zastúpené 40 % a nečistoty sa pohybovali na úrovni 8 %.

Obrázok 1 Zloženie zberných nádob so zameraním na komoditu papier a lepenka

Pri porovnaní kontajnerového a vrecového zberu vo vybraných mestách je z hľadiska obsahu nečistôt čistejší vrecový zber. Miera nečistôt pri vrecovom zbere bola o polovicu nižšia (8,4 %) ako pri kontajnerovom (16,9 %). V meste Zvolen dosiahla miera znečistenia zbernej nádoby (vreca) len 2 %. Na základe toho možno konštatovať, že vrecový zber je adresnejší a menej zneužívaný občanmi na umiestňovanie iných zložiek do zbernej nádoby, než pre akú je určená. Ďalším viditeľným rozdielom je pomer obalov a neobalových výrobkov. V kontajnerovom zbere bolo viac obalov ako neobalových výrobkov oproti vrecovému zberu, čo by mohlo súvisieť s tým, že kontajnery sú prístupné aj právnickým osobám, pričom obsah vriec zodpovedá viac pomeru odpadu z papiera z domácností.
Plast
Pri plastoch v kontajnerovom zbere (obr. 2) vo vybraných mestách prevládali obaly z plastov (55 %) nad nečistotami (36 %). Neobalové výrobky dosahovali v priemere 5 % obsahu zberných nádob. Samostatný zber plastov v mestách Prešov a Zvolen (54 %) kopíroval v množstve odpadov z obalov kombinovaný zber v meste Bratislava a Košice (55 %).
Vrecový zber (obr. 2) v komodite plasty vo vybraných mestá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.