Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok je venovaný problematike obťažovania pevnými a tekutými odpadmi s poukazom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „OZ“) , obohatený tiež o zaujímavé súdne rozhodnutia.

Ustanovenie § 127 ods. 1 OZuvádza, že
vlastník veci nesmie iného obťažovať nad mieru primeranú pomerom "pevnými a tekutými odpadmi"
. Pokiaľ však toto obťažovanie spočíva v privádzaní alebo zložení odpadov na susedný pozemok, je to už samo o sebe neprípustné podľa § 126 OZ, pretože predstavuje na rozdiel od obťažovania zápachom, svetlom a podobne neoprávnený zásah do vlastníckeho práva, proti ktorému sa možno brániť negatórnou žalobou (pozri v podkapitole 2.3 Ochrana vlastníckeho práva).
Pojmom
"pevné odpady"
sa najčastejšie rozumejú hnojiská, kompostoviská a rôzne skládky odpadov. Môžeme odporučiť, aby sa neumiestňovali blízko hranice pozemku, pretože sa z nich často šíri aj zápach a môžu byť semenišťom hmyzu a hlodavcov, čo sa taktiež považuje za imisiu. Zhromažďovanie odpadov sa však netýka len pozemkov, ale zápachom a hmyzom z odpadkov môžu byť obťažovaní aj vlastníci susedných bytov (rozsudok OS Piešťany z 22. decembra 2011, sp. zn. 5C 90/2011).
Ak sused nevhodným umiestnením
hnojiska a záchodu
zasahuje do výkonu vlastníckeho práva svojho suseda (znečisťovaním ovzdušia a okolitej pôdy), je tu právny nárok na to, aby súd zakázal ďalšie používanie tohto hnojiska a záchodu a uložil povinnosť ich v určitej lehote odstrániť (rozsudok OS Liptovský Mikuláš z 20. decembra 2016, sp. zn. 11C 86/2016 a rozsudok OS Pezinok z 26. apríla 2012, sp. zn. 6 C 166/2009). Súd však nemôže uložiť premiestenie hnojiska a záchodu na určité iné miesto (NS SR sp. zn. 2 Cz 42/73). Podmienky pre uskutočnenie a užívanie hnojiska upravuje zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v z. n. p., ktorý stanovuje, že
hnojisko
na skladovanie tuhých hospodárskych hnojív musí byť nepriepustné a vybavené zásobníkom na odvádzanú hnojovku.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.