Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obehové hospodárstvo

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Obehové hospodárstvo (ďalej len „ObH“) je neustále sa obnovujúci model ekonomiky. Cieľom je udržať produkty, komponenty a materiály maximálny čas v čo najvyššej kvalite. Minimalizuje sa odpad a využívanie nových zdrojov. Výrobok sa na konci svojho životného cyklu nevyradí, materiály sa opätovne použijú na vytváranie novej hodnoty. Systém tak ,,vytvára pracovné miesta, podporuje inovácie, vo zvýšenej miere ochraňuje životné prostredie, šetrí prírodné zdroje a spotrebiteľom ponúka trvácnejšie a inovatívnejšie výrobky, ktoré šetria ich finančné prostriedky a zvyšujú kvalitu života“. [1]

Zjednodušene je ObH koncept zaoberajúci sa spôsobmi, ako zvyšovať kvalitu životného prostredia a ľudského života pomocou zvyšovania efektivity výroby. Cieľom je výrobky navrhnúť tak, aby sa používali dlhšie, aby sa dali opravovať, modernizovať alebo prerábať. Dôležité sú opatrenia na "uzavretie kruhu" a riešenie všetkých fáz životného cyklu výrobku: od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami.
Pri uzavretí cyklu materiálu treba rozlišovať 2 druhy - technický a biologický cyklus. V technickom cykle sa údržbou predlžuje životnosť, možno ho znova použiť, distribuovať inému používateľovi, renovovať, prepracovať alebo recyklovať. Materiál sa tak zachováva v obehu a slúži ako vstupná surovina na ďalšie použitie. Skládkovanie je najmenej žiadané nakladanie s technickým materiálom.
Uvedené spôsoby udržania materiálu nie je možné použiť pri biologických látkach. Pôsobením baktérií sa menia fyzikálne a chemické vlastnosti biologických produktov, čo vylučuje ich konzumáciu. Preto sa využívajú na kompost, anaeróbnu digesciu (rozklad biologických odpadov bez prístupu vzduchu), ktorej výsledkom je bioplyn. Ďalej sa využíva v poľnohospodárstve ako kompost, v poľovníctve ako krmivo pre zver alebo pri rybárčení. [2]
Dnešný lineárny model spotreby sa spolieha na veľké množstvo lacných, ľahko dostupných materiálov a energie. Prírodné zdroje sa ťažia a pretvárajú na výrobky, ktoré sú kupované a slúžia spotrebiteľom. Po určitom čase prestanú spĺňať požiadavky majiteľov a sú zneškodnené. Tým sa nenávratne strácajú použité materiály.
"Tento model ignoruje vysoké ekonomické, ekologické a sociálne náklady spojené so získavaním, transformáciou a likvidáciou zdrojov, a preto je neudržateľný v dlhodobom horizonte." [3] 
Okrem toho dosahuje fyzické limity. ObH je atraktívnou a životaschopnou alternatívou.

Obrázok 1 Princíp lineárnej ekonomiky (Zdroj: Vlastné spracovanie autora)

Koncepcia ObH spočíva v nahradení zaužívaného lineár­neho modelu v zmysle: "vyťažiť - vyrobiť - distribuovať - spotrebovať - zahodiť" ako to uvádza obr. 1 za "vyťažiť - navrhnúť - vyrobiť - distribuovať - spotrebovať - opraviť - vyzbierať - recyklovať".
Princíp obehového hospodárstva je uvedený na obr. 2.

Obrázok 2 Cyklus obehového hospodárstva (Zdroj: Vlastné spracovanie autora)

Cieľom je efektívne zužitkovať odpad a predísť neekologickému skládkovaniu alebo spaľovaniu. Recyklácia znamená
"proces opätovného využitia už predtým ­použitých materiálov a produktov, ktoré umožňuje efektívnejšie využívanie materiálových zdrojov, redukuje spotrebu prírodných materiálov, umožňuje redukovať uskladnenie odpadov a takisto spotrebu energie". [4] 
Znamená to rozobratie pôvodného výrobku na prírodné materiály, ktoré slúžia pri produkcii nového výrobku. Odpad sa tak správnou manipuláciu transformuje na zdroj. Súčasný lineárny model prechodom na ObH znamená udržateľnejšie hospodárstvo. Znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je spôsobené efektívnejším hospo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.