Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Možnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu v obciach

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Predmetom článku je poukázať na povinnosti obcí na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Jednou z ich zložiek je aj odpad zo zelene, ktorého zhodnotenie býva pre obce často finančne náročné a nedostupné, pretože nie v každom regióne sú zriadené dostatočné kapacity na ich zhodnotenie. Jedným z ekonomicky prístupných a výhodných pre obec je zriadenie vlastného zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého kapacita neprevyšuje 100 ton.

V každej samospráve vzniká pri bežných činnostiach obyvateľom značné množstvo komunálnych odpadov. Významnú časť tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Obce majú pri nakladaní s týmto odpadom viaceré povinnosti, ktoré sú uvedené v § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), a to zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
-
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
-
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Pre biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov je spôsob nakladania podrobnejšie opísaný v § 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len "vyhláška č. 371/2015 Z.z.").
Obec je povinná zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad z domácností, ale taktiež dvakrát ročne kampaňovitý zber, a to v jarnom a jesennom období.
Obce pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom uprednostňujú zväčša výnimku, ktorou preukazujú, že 100% domácností kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad, a to zo záhrad a aj kuchynský. Pri uplatnení výnimky musí byť však splnená skutočnosť, že obec musí reálne preukázať, že 100% domácností kompostu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.