Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Miera vytriedenia v jednotlivých obciach a jej vplyv na produkciu zmesového komunálneho odpadu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Mesiac február je pre všetkých držiteľov odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. spojený s ohlasovaním údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Samosprávy majú tiež povinnosť ohlásiť tieto údaje organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu, a taktiež Ministerstvu životného prostredia SR.

Účinnosťou zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pribudla pre samosprávy povinnosť vypočítať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. Túto následne ohlasujú prevádzkovateľovi skládky odpadov, na ktorej sa zneškodňuje ich zmesový odpad a podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v z. n. p., má pre samosprávy výrazný dopad na výšku nákladov na odpadového hospodárstvo.
Predmetom článku je porovnanie miery vytriedenia a produkcie zmesového odpadu niektorých obcí v Banskobystrickom okrese.
Pre porovnanie miery vytriedenia a produkcie niektorých vybraných druhov odpadov za rok 2022 sme vybrali štyri obce. Sú to obce s rôznym počtom obyvateľov, ktoré majú približne rovnaké podmienky zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, aby neboli výsledky pri porovnaní skreslené.
Obec Horné Pršany
Podľa údajov Štatistického úradu SR mala obec Horné Pršany k 31. decembru 2021 spolu 383 obyvateľov. Do porovnania sme ju zaradili ako obec s počtom do 500 obyvateľov.
Zber zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený 1-krát za 2 týždne. Všetky domácnosti sú vybavené kompostovacími zásobníkmi. Obec si uplatňuje výnimku zo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.