Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Manažment rizík pri plochách odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V tomto článku sa zameriame na nedávno schválenú právnu úpravu, ktorú prináša Ministerstvo životného prostredia SR v rámci znenia vyhlášky č. 326/2023 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 12. augusta 2023. Predpis sa venuje manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorý vychádza z legislatívy vodného zákona a jeho snahy o manažment povodí za účelom zlepšenia kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek.

Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.
Slovenský právny poriadok vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment povodí, zabezpečenie funkcií vodných tokov, ako aj na využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát a verejný záujem. Jedným z prostriedkov na napĺňanie uvedených zámerov je zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len "zákon o vodách"). Tento zákon predstavuje komplexnú právnu úpravu o vodách, pričom sa týka všetkých foriem vodných útvarov, ochrany vôd, práv k vodám a ich evidencie, vodných stavieb a práv a povinností, týkajúcich sa pozemkov bezprostredne súvisiacich s vodami. Tento predpis transponuje smernicu 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorá ustanovuje rámec činnosti Spoločenstva pre politiku v oblasti vodného hospodárstva (ďalej len "rámcová smernica o vode").
Rámcová smernica o vode predstavuje v súčasnosti vrchol komunitárneho práva EÚ v oblasti vôd, čím sa prešlo od riešenia jednotlivých problémov, upravených v predchádzajúcich smerniciach, ku komplexnému prístupu k ochrane a využívaniu vôd a k celkovému jeho ekologickému poňatiu. Určujúcim faktorom kvality vôd, v zmysle tejto novej koncepcie, je v záujme ochrany a zlepšenia kvality európskych vôd hodnotenie ekologického a holistického stavu vôd, stanovenie environmentálnych cieľov, návrh na realizáciu opatrení na ich dosiahnutie vrátane ich finančného zabezpečenia, plánovanie v povodiach, stratégia na elimináciu znečistenia nebezpečnými chemickými látkami, informovanie verejnosti a zavedenie finančných nástrojov, súvisiacich s vodohospodárskymi službami a užívaním vôd.
Ustanovením § 81 zákona o vodách sa splnomocňuje vláda SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie zákona o vodách. Jednou z oblastí podzákonnej právnej úpravy, ktorú je oprávnené ustanoviť Ministerstvo životného prostredia SR, je manažmente rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.
Manažmentom rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je systematický proces, ktorý pozostáva z analýzy rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, z posúdenia a vyhodnotenia rizík, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie, a riadenia rizík, ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie týchto neprijateľných rizík.
Ministerstvo životného prostredia SR začiatkom júna predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhláškyo podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu. Táto úprava sleduje, v súvislosti s implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ustanovenie podrobností manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.
Uvedená smernica bola prebratá aj do zákona č. 517/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V tomto zákone v Čl. III bol novelizovaný zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktorý obsahuje splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR návrh uvedenej vyhlášky. Tento návrh vyhlášky bol schválený začiatkom augusta, pričom predpis bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený pod č. 326/2023 Z.z. a účinnosť nadobudol 12. augusta 2023 (ďalej len "vyhláška č. 326/2023 Z.z.").
Vyhláška č. 326/2023 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vykonávaní manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu. Úvodom sú prehľadne vymenované jednotlivé časti, ktoré predpis zahŕňa - popis plôch povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotreb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.