Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Manažérstvo zberu odpadov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

S logistikou odpadového hospodárstva veľmi úzko súvisí aj manažérstvo [1] zberu odpadov. Odpadové hospodárstvo (­anglicky „waste management“) je odvetvím, ktoré sa týka bezprostredne všetkých stupňov výrobného a spotrebného cyklu, od ťažby surovín cez výrobu, dopravu a spotrebu produktov až po ich zneškodnenie. Odpadové hospodárstvo predstavuje v celosvetovom meradle komplex faktorov, ktoré odrážajú predovšetkým úroveň využívania surovinových vstupov a starostlivosť o životné prostredie. Niektoré otázky, ktoré sa skôr považovali len za lokálnu záležitosť, sú dnes otázkami medzinárodného a globálneho charakteru.

Podľa platnej legislatívy je odpadové hospodárstvo súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). [2]
Odpadové hospodárstvo sa líši predovšetkým z hľadiska realizácie alebo rozsahu recyklácie na odpadové hospodárstvo s recykláciou, ktoré sa ďalej delí podľa prevládajúceho systému zberu na pouličný zber alebo individuálny zber odpadov, a bez recyklácie. [3]
Zber odpadov je časťou manažérstva odpadového hospodárstva určitého územného celku. Požiadavky na vypracovanie odpadového manažérstva mesta alebo obce možno zhrnúť do týchto bodov: množstvo odpadov, zloženie odpadov z hľadiska požadovaných komodít, zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Na splnenie týchto požiadaviek sa v zahraničí spracúvajú integrované systémy odpadového manažérstva, nazývané IWM (Integrated Waste Management) a ISWM (Integrated Sustainable Waste Management). [4]
IWM vo svojom najjednoduchšom zmysle zahŕňa hierarchiu nakladania s odpadmi tým, že zvažuje priame vplyvy (doprava, zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu) a nepriame vplyvy (použitie odpadových materiálov a energie mimo systému nakladania s odpadmi). Je to rámec, ktorý môže byť postavený na optimalizácii existujúcich systémov rovnako ako dizajn a optimalizácii nových systémov odpadového hospodárstva. [5]
Sustainable
- udržateľným systémom rozumieme:
-
systém, ktorý je vhodný pre lokálne územie, kde sa vykonáva zber odpadu z hľadiska technických, sociálnych, ekonomických, finančných, podnikových podmienok a podmienok perspektívnych pre životné prostredie,
-
systém, ktorý je schopný podporovať v požadovanom čase požiadavky zákona.
Integrated
- pod integrovaným systémom rozumieme:
-
systém, ktorý využíva rad vzájomných vzťahov, zberných spôsobov a rozdielnu úroveň obývanej lokality,
-
systém, ktorý umožňuje využívať vzťah urbanizmu a systému odpadového hospodárstva,
-
systém, ktorý umožňuje podnikateľom vykonávať činnosti.
Pod manažérstvom zberu odpadu teda rozumieme sled operácií, ktoré vznikajú u producenta a končia sa v mieste spracovania, resp. v mieste zneškodnenia. Operácie manažérstva zberu pozostávajú zo zhromažďovania a odvozu odpadu, ktorý tvorí až 70 % nákladov z celkových nákladov potrebných na odstraňovanie odpadov.
Hlavnú úlohu pri manažérstve zberu odpadu majú lokálne podmienky, pričom dôležitými parametrami sú:
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.