Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (2.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje výkladu § 3 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde"), ktorý poskytuje podrobné informácie o zdrojoch fondu.

§ 3

Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú

a)   pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)

b)   úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)

c)   výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,

d)   odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)

e)   poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)

f)    poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)

g)   nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),

h)   výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

i)    dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

j)    sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),

k)   príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,

l)    zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

m)  finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 9),

n)   splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,

o)   splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

p)   úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)

r)    peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)

s)   finančné prostriedky Európskej únie,

t)    výnosy získané z dražieb kvót,9aa)

u)   disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)

v)   príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)

w)  prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu podľa osobitného predpisu,9ad)

x)   iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.


 

2)   § 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3)   § 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)   Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

5)   § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.

6)   § 79 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

7)   § 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

8a)  § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

8b)  § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

9)   § 18 ods. 11 a 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9a)  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9aa) § 18 ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

9ab) § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.

9ac) § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9ad) § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.


K § 3

Zdroje štátneho fondu vymedzuje zákon o Environmentálnom fonde, ktorým sa Environmentálny fond zriaďuje. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy odkazuje na zákon o Environmentálnom fonde. Zdroje štátneho fondu možno vo všeobecnosti rozdeliť na:
-
základné zdroje (vlastné príjmy a príjmy z jeho aktivít),
-
doplnkové zdroje (dotácie zo štátneho rozpočtu, a príjmy z iných činností, ktoré sú vymedzené zákonom o Environmentálnom fonde),
-
ostatné zdroje (dary, pôžičky, pokuty).
Štátne fondy sú súčasťou verejnej správy a nakladanie s prostriedkami fondu je nakladanie s verejnými prostriedkami. Preto sa prostriedky štátneho fondu zásadne využívajú len na plnenie osobitných úloh, a teda na účel, na ktorý bol fond zriadený. Na prostriedky fondu sa vzťahujú pravidlá dodržiavania finančnej disciplíny vrátane ukladania sankcií. Ustanovenie § 3 taxatívne vymedzuje, čo tvorí zdroje fondu.
Zdrojmi fondu sú pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorými sú na tento účel orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, a to:
-
ministerstvo životného prostredia,
-
okresné úrady v sídle kraja,
-
okresné úrady,
-
SIŽP.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.