Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Európsky parlament zverejnil návrh revízie smernice o odpade

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Štáty Európskej únie sa riadia viacerými druhmi právnych predpisov. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. V prípade odpadov rámec tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v konsolidovanom znení (ďalej len "smernica o odpade"). Táto smernica o odpade ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním. [1] Podľa tejto smernice platí zásada "znečisťovateľ platí", pričom v niektorých prípadoch náklady na nakladanie s odpadom čiastočne alebo úplne znáša výrobca výrobku, z ktorého odpad vznikol. Hovoríme o rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len "RZV"), ktorá sa v súčasnosti na Slovensku týka výrobcov obalov, neobalových výrobkov, výrobcov vozidiel, výrobcu pneumatík, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Spomenutá smernica o odpade ukladá štátom EÚ zaviesť od 1. januára 2025 triedený zber pre textil (v súčasnosti sa to týka papiera, kovu, plastu a skla). Aj v súvislosti s touto povinnosťou bola 5. júla 2023 vo vestníku Európskeho parlamentu zverejnená revízia tejto smernice (ďalej "návrh smernice").
Ciele a dôvody revízie smernice o odpade
Revízia smernice sa netýka len textilu, ale aj potravinárskeho sektora. Potravinársky sektor je najnáročnejším, textilný sektor je štvrtým najnáročnejším sektorom na zdroje, pričom ani v jednom z nich sa plne nedodržiavajú základné zásady odpadového hospodárstva EÚ stanovené v hierarchii odpadového hospodárstva. Ide o sektory veľmi náročné na zdroje, ktoré spôsobujú významné negatívne environmentálne vplyvy. Revíziou smernice sa majú teda dosiahnuť tieto ciele:
-
znížiť environmentálne a klimatické vplyvy, zvýšiť kvalitu životného prostredia a zlepšiť verejné zdravie v súvislosti s nakladaním s textilným odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
-
znížiť environmentálne a klimatické vplyvy potravinových systémov v súvislosti so vznikom potravinového odpadu. Predchádzanie vzniku potravinového odpadu by prispelo aj k potravinovej bezpečnosti.
Hlavným cieľom smernice o odpade je predchádzať vzniku odpadu. Napriek tomuto úsiliu sa množstvo odpadu vo všeobecnosti zvyšuje. To sa týka aj potravinového a textilného odpadu. Do textilného odpadu sa podľa návrhu smernice započítavajú odevy a obuv, bytový textil, technické textílie, ako aj post industriálny odpad a odpad z výroby.
Textil
V prípade textilného odpadu tento trend zvyšovania ovplyvňuje aj tzv. rýchla móda, ktorá je charakteristická častejším uvádzaním módnych kolekcií na trh, obsahujúcich lacné výrobky, čo zapríčiňuje impulzívne nakupovanie väčšieho množstva textílií. Povinnosť triedeného zberu textilného odpadu podľa smernice o odpade majú štáty EU zaviesť od 1. januára 2025. No na základe informácií, ktoré má Európsky parlament od členských štátov sa domnieva, že systémy triedeného zberu a infraštruktúra triedenia a recyklácie pravdepodobne nebudú pripravené na zvládnutie očakávaného dodatočného vyzbieraného množstva. Vo väčšine členských štátov sa očakáva triedenie v blízkosti zberných miest odpadu. Neočakáva sa, že recyklácia sa bude uskutočňovať vo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.