Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Balík návrhov v oblasti obehového hospodárstva na úrovni EÚ

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dňa 30. marca 2022 Európska komisia zverejnila balík návrhov v oblasti obehového hospodárstva vo vzťahu k Európskej zelenej dohode. V rámci návrhov bola predstavená stratégia pre udržateľný a obehový textil, ale aj iniciatíva pre udržateľné výrobky. Návrhy sa zameriavajú aj na práva spotrebiteľov a zákaz environmentálne klamlivých vyhlásení. Cieľom návrhu je aj posilnenie vnútorného trhu so stavebnými výrobkami.

Európska zelená dohoda (ďalej len "Zelená dohoda") [1] je považovaná za dokument, ktorý určuje smerovanie EÚ na desaťročia dopredu. Jej presah je multizložkový naprieč rôznymi sektormi. Zelená dohoda vyvolala a stále vyvoláva množstvo reakcií ako pozitívnych, tak aj negatívnych. Podstatu Zelenej dohody možno vyvodiť z nasledujúceho oficiálneho zhrnutia dôvodov pre jej prijatie a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť:
"Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie týchto hrozieb sa vďaka Európskej zelenej dohode premení EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, čím sa podarí zabezpečiť:
-
nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050,
-
hospodársky rast, ktorý nebude závisieť od využívania zdrojov
-
a nezabudne sa na žiadneho jednotlivca ani región.
Európska zelená dohoda je zároveň aj naším záchranným lanom z pandémie COVID-19. Na Európsku zelenú dohodu bude smerovať tretina investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a financovať sa bude aj zo sedemročného rozpočtu EÚ." [1]
Zelená dohoda ako strategicko-koncepčný dokument nie je priamo vykonateľný a nie je na jeho základe možné vyžadovať plnenia, keďže nejde o legislatívny akt. Vychádzajúc zo Zelenej dohody bolo v roku 2020 prijaté oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (ďalej len "Oznámenie") [2]. Toto Oznámenie obsahuje konkrétnejšie oblasti - kľúčové opatrenia, ktoré treba rozpracovať a venovať im pozornosť, spolu s termínmi ich plnenia. Treba však upozorniť, že jednotlivé opatrenia sa prelínajú a zasahujú čiastkovo do viacerých oblastí:
Kľúčové opatrenia Termín plnenia
RÁMEC PRE UDRŽATEĽNÚ PRODUKTOVÚ POLITIKU
Legislatívny návrh iniciatívy v oblasti udržateľnej produktovej politiky 2021
Legislatívny návrh na posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci ekologickej transformácie 2020
Legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktorými sa stanovuje nové „právo na opravu“ 2021
Legislatívny návrh o preukazovaní tvrdení týkajúcich sa životného prostredia 2020
HODNOTOVÉ REŤAZCE KĽÚČOVÝCH VÝROBKOV
Stratégia EÚ pre textílie 2021
Oznámenie rovnako ako Zelená dohoda však nie je legislatívnym aktom. Niektoré opatrenia sa nachádzajú aj v uvedenom balíku návrhov Európskej komisie zverejnenom dňa 30. marca 2022.
Pre pochopenie opatrení je dôležité definovať, čo je "obehovosť". Podľa EÚ je obehové hospodárstvo definované nasledovne:
"Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy pokiaľ sa to dá. Týmto spôsobom sa zvyšuje životnosť produktov a znižuje odpad. Ak nejaký výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, materiály, z ktorých bol vyrobený, sa použijú na výroby nových. Niektoré môžu byť používané znovu a znovu, čím sa vytvárajú ďalšie hodnoty.
V porovnaní s tradičným - tzv. lineárnym - hospodárstvom, kde funguje schéma "vezmi-urob-spotrebuj-odhoď", obehová ekonomika sa opiera o veľké množstvo lacných a ľahko dostupných materiálov a energie. Súčasťou tohoto modelu sú aj opatrenia proti plánovanému opotrebovávaniu." [3]
Túto definíciu možno doplniť aj o grafické zobrazenie [4]:
Návrhy, ktoré predstavila Európska komisia, sa týkajú nasledujúcich oblastí:
1.
Nov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.