Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na podporu sociálnych služieb na komunitnej úrovni

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ výzvy: otvorená.

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 13.12.2021.

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 14.02.2022.

Oprávnení žiadateľa z viac a menej rozvinutého regiónu:

  1. organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie
  2. obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou)
  3. subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom)
  4. mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia)

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Zdroj: mpsr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.