Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Spúšťajú projekt adaptácie odvodňovacích kanálov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zverejnilo informáciu k riešeniu odvodňovacích kanálov, ktoré majú prispieť k zvýšeniu zásob vody na poliach.

MPRV SR spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov eur, vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

  • Súčasťou projektu je aj adaptácia dvoch odvodňovacích sústav s čerpacími stanicami, aby zabránili podmáčaniu pôd a zároveň aby slúžili na zavodňovanie krajiny v čase sucha.

MPRV SR preto spúšťa realizáciu súboru opatrení, ktorých spoločným cieľom je bránenie ďalšiemu vysušovaniu a zvyšovanie objemu zadržanej vody v krajine.

  • Prvým z opatrení je projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách.
  • Realizáciou ďalších opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine, ako sú hradenie eróznych rýh, hradenie údolníc, zmena manažmentu dažďovej vody na lesných a poľných cestách, zvážniciach a približovacích linkách; orba a siatie po vrstevnici a bezorbovými metódami hospodárenia na pôde; obnova medzí, realizácia zasakávacích pásov po vrstevnici v poľnohospodárskej krajine, či obnova mokradí a výstavba malých vodných nádrží, chceme zvýšiť do roku 2030 každoročné zásoby a disponibilitu vodných zdrojov v lesopoľnohospodárskej krajine o ďalších minimálne 250 miliónov mvody.
  • V budúcom programovom období by sa tým malo dosiahnuť, aby boli aj krajinné prvky (tzv. modrá a zelená infraštruktúra v krajine), ktoré zachytávajú a zadržiavajú v krajine vodu, zahrnuté do plôch, na ktoré môžu poľnohospodári čerpať priame platby, a tým ich zapojiť do aktívnej spolupráce na revitalizácii vyschnutej krajiny budovaním vodozádržných prvkov.

Čo by malo priniesť zavedenie odvodňovacích kanálov:

  • zlepšenie schopnosti krajiny zachytávať dažďovú vodu má mnohonásobný pozitívny efekt nielen pre poľnohospodárov,
  • krajina je odolnejšia voči náhlym prívalovým dažďom, následne voči erózii pôdy, zároveň voda ochladzuje krajinu,
  • vďaka zvýšenému objemu vody v pôde môžu rastliny produkovať v procese fotosyntézy viac kyslíka, čo v konečnom dôsledku prispieva k zníženiu rizík, ako aj následkov globálneho otepľovania. 

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.