Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov - COVD-19

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.

 Vyberáme z portálu www.pracovnepravo.sk

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojené.

Posúdenie predmetnej situácie treba vnímať z hľadiska dvoch právnych režimov, a to:

  • z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov vyplývajúcej najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) (výsledok o pozitivite/negativite má povahu osobného údaja osobitnej kategórie)
  • z hľadiska právneho režimu príslušných pracovnoprávnych predpisov – najmä Zákonníka práce.

Nariadenie povinnosti celofiremného testovania z hľadiska GDPR

Vo vzťahu k GDPR je takýto pokyn zamestnávateľa možný, pričom oporu zamestnávateľ nájde v právnom základe definovanom v čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zamestnávateľa), a písm. e) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

Účelom spracúvania osobných údajov by v tomto prípade mali byť povinnosti zamestnávateľa s odkazom na príslušné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) alebo zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (poprípade nariadenia vlády SR vydávané v tomto zmysle vrátane vyhlášok a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu).

Pre spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov (napr. výsledok o pozitivite/negativite) musí zamestnávateľ súčasne splniť niektorú z podmienok pre spracúvane osobitnej kategórie osobných údajov uvedenú v čl. 9 GDPR.

V čase vyhlásenia núdzového stavu a mimoriadneho stavu by sa mal zamestnávateľ oprieť o zákon Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v z. n. p. a právne predpisy a opatrenia prijímané na základe v predchádzajúcom texte uvedených právnych predpisov. 

Ako podmienku na spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov v spojení s plnením zákonných povinností zamestnávateľa a plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme odporúčame aplikovať čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR,  podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, spolu s čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako aj ochrany proti závažným cezhraničným ohrozeniam (...).

Odporúčam spracúvanie osobných údajov v rámci uvedených právnych základov a podmienok spracúvania pre osobitnú kategóriu osobných údajov (aplikácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa sa v tomto prípade nejaví ako vhodná) v rámci účelu spracúvania osobných údajov, ktorý je úzko viazaný na ochranu zdravia v rámci protipandemických opatrení a BOZP, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že zásah do práv a slobôd zamestnanca z hľadiska GDPR bude primeraný (samozrejme, za dodržania všetkých podmienok a zásad GDPR).

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

 

Článok si po registrácii môžete prečítať tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.