Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

NKÚ: Systém financovania športu z verejných zdrojov je netransparentný

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Najvyšší kontrolný úrad zrealizoval na Ministerstve financií a na Úrade vlády kontrolu zameranú na transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj a podporu športu od roku 2018 do júna 2020.  Na základe jej výsledkov národní kontrolóri konštatujú, že systém financovania športu z verejných zdrojov je na Slovensku rozdrobený, neprehľadný a bez koncepcie.

Proces prideľovania finančných prostriedkov na šport z rezervy vlády či predsedu vlády bol netransparentný. V prípade rezervy predsedu vlády chýbali nielen jasné pravidlá, ale aj kritériá na prideľovanie dotácií, pričom verejnosť nemala možnosť o dotácie požiadať na základe otvorených výziev. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preto upozorňuje parlament na potrebu zjednotiť pravidlá a určiť jeden ústredný orgán štátu, ministerstvo, ktoré na základe jasných kritérií bude prideľovať nenávratné dotácie na rozvoj a podporu športu. Nemenej dôležité, aby rezort školstva aktualizoval národnú stratégiu rozvoja športu a bol dobudovaný informačný systém športu, ktorého súčasťou bude centrálny register dotácií na šport zo všetkých štátnych či verejných zdrojov.

Kľúčovú úlohu v systéme podpory športu zohráva ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré zastrešuje financovanie športu a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry. Štátny finančný príspevok je napriek tomu možné získať tiež formou dotácií z iných kapitol štátneho rozpočtu, ako od vlády, či jej predsedu alebo ministerstva financií. Do procesu podpory športu však vstupujú viaceré verejné inštitúcie od miestnych samospráv, cez vyššie územné celky, až po súkromných sponzorov. Dotačný systém je výrazne decentralizovaný a tak jeden projekt môže získať finančnú podporu paralelne z viacerých štátnych, resp. verejných zdrojov. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) môže vniesť svetlo do prerozdeľovania limitovaných verejných zdrojov môže okrem iného aj národný informačný systém, ktorý by v reálnom čase a v súlade s princípmi otvoreného vládnutia prinášal dáta o každej finančnej operácii, ktorou bol podporený športovec, oddiel či športový klub.

NESYSTÉMOVÉ PRIDEĽOVANIE AKO DÔSLEDOK CHÝBAJÚCEJ STRATEGICKEJ KONCEPCIE

Zo záverov  kontrolnej akcie NKÚ vyplýva, že podpora talentovanej športovej mládeže a rozvoj športovej infraštruktúry nie je záležitosťou aktivít na rok či dva. Bezpochyby ide o kľúčovú verejnú politiku, ktorá musí vychádzať z udržateľnej stratégie formovanej nielen zodpovednými štátnymi inštitúciami, ale aj reprezentatívnymi športovými organizáciami. Participáciou všetkých zainteresovaných strán totiž vieme garantovať, že stratégia bude mať merateľné ukazovatele a bude vychádzať z objektívnych finančných nárokov. V súčasnosti sa pritom štátna politika športu riadi stratégiou schválenou ešte v roku 2012. Na absenciu dokumentu, ktorý by jednoznačne určoval smerovanie športu, merateľné ciele a spôsoby, ako ich dosiahnuť a hodnotiť, národná autorita pre oblasť kontroly poukázala už pri kontrole rezortu školstva v roku 2020. Kontrolóri zistili, že na príprave kľúčových koncepčných materiáloch nespolupracoval v minulosti ani splnomocnenec vlády pre šport, pričom jeho hlavnou úlohou, ako poradného orgánu vlády, bolo pripravovať návrhy strategických materiálov, analýz a podnetov na zmeny v oblasti športu. Zarážajúca je tiež skutočnosť, že vláda v rokoch 2018 – 2020 neprerokovala správu, ktorá by sumarizovala činnosť a ročné aktivity splnomocnenca pre šport.

O PENIAZE SA NEDALO POŽIADAŤ, VÄČŠINU PRIDELILI NETRANSPARENTNE

Úrad vlády i rezort financií si vytvorili vlastné dotačné mechanizmy na podporu športových projektov. V kontrolovanom období poskytli žiadateľom cez tieto nástroje bezmála 110 mil. eur.  Napríklad z rozpočtovej rezervy vlády prúdili dotácie v objeme 1,35 mil. eur, pritom len v jednom prípade boli financie poskytnuté na zákonom definovaný účel odstránenia havarijného stavu (tzv. nepredvídané výdavky). Ostatných 1,15 mil. eur nesúviselo s riešením mimoriadnych situácií, nešlo o pomoc pri nepredvídaných výdavkoch a preto podľa kontrolórov došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách. Podobne ani viac ako 2 mil. eur z rezervy predsedu vlády neboli žiadateľom poskytnuté v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami. Národná autorita v oblasti externej kontroly hodnotí proces poskytovania dotácií na rozvoj športu z rezervy premiéra ako netransparentný. O podporu z tohto zdroja financií nie je totiž možné požiadať oficiálne, pretože na to neexistuje právna norma, ktorá by upravovala proces poskytovania dotácie. Rozhoduje tak samotný predseda vlády bez akýchkoľvek pravidiel a kritérií. V prípade rezortu financií síce možno podať žiadosť na základe zverejnenej výzvy, rozhoduje o nej podobne ako v prípade rezervy premiéra jedna osoba, a to minister financií. Na športové projekty z kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) poskytol rezort obciam v kontrolovanom období takmer 772-tisíc eur.

Najväčšiu časť peňazí na športové projekty, až takmer 87 miliónov eur, uvoľnilo ministerstvo financií od roku 2018 až do polovice roka 2020 ako nenávratnú dotáciu na plnenie mimoriadnych aktivít. Ani v tomto prípade nebola zverejnená informácia o možnosti uchádzať sa transparentným spôsobom o takúto podporu. Tento spôsob výberu prijímateľov štátnych financií je podľa kontrolného úradu v rozpore s princípom otvoreného vládnutia a nediskriminácie. Kontrolóri upozorňujú poslancov slovenského parlamentu tiež na skutočnosť, že dodnes nebol vytvorený národný informačný systém, ktorý by zhromažďoval dáta o tom, koľko peňazí získali športovci, športové organizácie či vlastníci, prevádzkovatelia športovej infraštruktúry. K stransparentneniu procesov by bezpochyby prispel centrálny register športovej infraštruktúry a poskytovateľov dotácií, aby boli známi všetci, ktorí športu dotujú. Podľa NKÚ celý proces rozhodovania o poskytnutí verejných financií, ale aj ich zúčtovanie z pohľadu naplnenia očakávaných výsledkov musí byť pod verejnou kontrolou, musí mať jedného pána, ktorým je v zmysle kompetenčného zákona rezort školstva. Jeho prirodzeným partnerom pri nastavovaní systému, posudzovaní projektov či prerozdeľovaní štátnych financií musia byť reprezentatívne športové organizácie. Medzi tie bezpochyby patrí Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý najlepšie pozná potreby a problémy slovenského športu.

ODPORÚČANIA – JEDNOTNÉ PRAVIDLÁ A MERATEĽNÉ KRITÉRIA PRE POSKYTNUTIE PEŇAZÍ

Najvyššia kontrolná inštitúcia odporúča parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby v spolupráci s rezortom školstva vyhodnotil a následne aktualizoval stratégiu rozvoja športu. Jej súčasťou by malo byť aj stransparentnenie financovania športu, k čomu by mali napomôcť jasné a jednotné pravidlá, podľa ktorých sa budú poskytovať peniaze na športové projekty zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jedného zodpovedného ministerstva. Zároveň by mal byť vytvorený informačný systém, ktorý poskytne ucelené informácie o využívaní verejných financií zo strany športovcov, športových zväzov, ale aj prevádzkovateľov športovej infraštruktúry. Tieto opatrenia by prispeli k zvýšeniu transparentnosti v systéme financovania športu a tiež by sa vytvorili nové možnosti verejnej kontroly všetkých strán zúčastňujúcich sa na projektoch podpory a rozvoja športu. 

Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu

Zdroj: nku.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.