Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrh opatrení v oblastí daní a odvodov, ktoré majú pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: accace.sk

Dňa 16.3.2020 minister financií a minister hospodárstva SR predstavili návrh ďalších opatrení, ktoré majú pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo. Ich súčasťou sú aj opatrenia týkajúce sa daní a odvodov. Nižšie uvádzame ich prehľad, tak ako boli zatiaľ zverejnené na webovej stránke Ministerstva financií SR.

Zverejnené opatrenia v oblasti odvodov a daní

  • Zavedenie systematickej podpory investícií podnikov do fixných aktív – „daňový superodpis“ a zrýchlené odpisovanie.
  • Upraviť možnosť odpisu daňovej straty.
  • Odklad podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30.6.2020, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne. Odklad lehoty na zaplatenie DPH. Odpustiť pokuty za oneskorené platby.
  • Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov ( marec – apríl – máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať na nasledujúcich 18 mesiacov.
  • Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.

Okrem navrhovaných opatrení by sme radi upozornili aj na možnosť využitia súčasných zákonných nástrojov, akými sú napr.:

  • Predlženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o najviac 3 (v určitých prípadoch najviac o 6) mesiacov prostredníctvom podania oznámenia správcovi dane;
  • Možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň z príjmov inak, pokiaľ daňový subjekt očakáva pokles zdaniteľného zisku;
  • Možnosť požiadať správcu dane v určitých prípadoch o odpustenie zmeškanej lehoty.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.