Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

IROP: Oznámenie a FAQ k výzve pre záchrannú zdravotnú službu počas COVID-19

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre IROP informuje žiadateľov o posune termínu predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v aktualizácii č.2 a o aktualizácii najčastejších otázok od žiadateľov k tejto výzve v znení aktualizácie č. 1.

V súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom IROP-PO2-SC214-2021-72 oznamujeme MZ SR ako SO pre IROP žiadateľom, že aktualizáciou č. 2 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 zverejnenou dňa 14. septembra 2021 sa posúva termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo 17. septembra 2021 na 30. septembra 2021.

Aktualizácia č. 2 výzvy je zverejnená TU 

V súvislosti s aktualizáciou č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 oznamujeme MZ SR ako SO pre IROP žiadateľom, že dňa 7. 9. 2021 boli aktualizované najčastejšie otázky od žiadateľov k výzve č. IROP-PO2-SC214-2021-72 v znení aktualizácie č. 1.

Uvedený dokument je zverejnený TU 

Výzva na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“ s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72

Oprávneným žiadateľom sú aj subjekty verejnej správy medzi ktoré patria rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce (podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zdroj: mpsr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.