Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Pandémia urýchlila trend práce na diaľku

Publikované: Autor/i: Redakcia

Rovnako ako predchádzajúce pandémie a ďalšie významné svetové udalosti, ako napríklad veľká hospodárska kríza a druhá svetová vojna, pandémia koronavírusu zásadne zmení pracoviská a charakter samotnej práce. Kolektív vedcov vo svojom výskume identifikoval niekoľko potenciál­nych účinkov práce na diaľku, napríklad zníženie fyzických podnetov, ktoré postupne môžu viesť k zásadným zmenám pracovných vzťahov.

Pandémia mení svet práce

Podľa nového článku, ktorý uverejnil medzinárodný panel odborníkov z oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, ľudstvo vo svojej histórii podobné zmeny v pracovnom procese už niekoľkokrát zaznamenalo - jednoducho povedané "všetko tu už bolo". Mnohé z týchto súčasných zmien, najmä obrovský posun smerom k práci na diaľku - čo väčšina ľudí označuje ako "práca z domu" - tu pravdepodobne už zostanú. Výskum bol realizovaný výskumníkmi z amerických Sam M. Walton College of Business a Cornell University, singapurskej National University of Singapore a austrálskej University of New South Wales a uverejnený v článku s názvom COVID-19 a pracovisko: dôsledky, problémy a poznatky pre budúci výskum a následné kroky, ktorý bol publikovaný v augustovom vydaní periodika American Psychologist. Článok vznikol ako prehľad doterajších výskumov týkajúcich sa práce a pracovísk. Išlo o štúdie, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s pandémiou a mal by predstavovať rámec pre identifikáciu problémov práce a pracoviska pre budúce výskumy. Jeden z autorov štúdie Michael Wilmot k tomu uvádza: "Vieme, že predchádzajúce významné svetové udalosti mali výrazný dopad na pracoviská a na druh práce, ktorú ľudia robia. Tieto udalosti v skutočnosti viedli k zániku niektorých trhov a podnikov a vytvoreniu ďalších. Táto pandémia sa nijako nelíši. Zmení zásadným spôsobom prácu a bude vyzývať ľudí, aby sa naučili pracovať dramaticky odlišnými spôsobmi ako predchádzajúce generácie".
 

Práca z domu napreduje

Autori a ďalší vedci, ktorí prispeli do tohto výskumu, citovali niekoľko predchádzajúcich štúdií týkajúcich sa kontextu súčasnej pandémie. Najmä sa sústredili na tie, ktoré sa zaoberali prácou na diaľku, ktorú komunikačné technológie a rýchlejšie pripojenie k internetu v posledných rokoch výrazne uľahčili. V tomto zmysle ochorenie COVID-19 iba urýchlilo trend, ktorý rástol už pred obdobím súčasnej pandémie. Autori poukázali na prieskum medzi 229 oddeleniami ľudských zdrojov, ktorý ukazuje, že zhruba polovica spoločností zamestnávala viac ako 80% svojich zamestnancov z domu v raných fázach pandémie. Spoločnosti po pandémii očakávajú výrazné dlhodobé zvýšenie objemu práce na diaľku. Vyššie uvedený trend, ktorý je náhle povinný pre takmer všetkých jednotlivcov, ktorí vykonávajú svoju prácu z počítača pripojeného k internetu, vytvára alebo ­komplikuje množstvo problémov vrátane fenoménu "prezentizmu" - ľudí pracujúcich doma, aj keď sú chorí - a neschopnosti niektorých ľudí stanoviť si hranice medzi prácou a domovom. V tomto prípade ľudia síce pracujú, ale výkon odvedú len čiastočný, a tým aj nedostatočný. Michael Wilmot, ktorý sa osobitne zaoberá úlohou osobnosti na pracovisku, prispel do štúdie poznatkami týkajúcimi sa rôznorodých dopadov na zamestnancov s ohľadom na určité individuálne rozdiely a osobnostné vlastnosti. Ako napríklad tieto problémy ovplyvnia extrovertné osobnosti a ako introvertné?
 

Identifikácia problémov

Autori identifikovali niekoľko ďalších problémov vrátane:
  • straty sociálnej prepojenosti a osamelosti pre mnohých zamestnancov, čo môže mať negatívny vplyv na výkonnosť a oddanosť k cieľom organizácie,
  • zvýšené riziko medzi zamestnancami na užívanie návykových látok a vytváranie si závislostí,
  • v súvislosti s uvedenými problémami bude pravdepodobne potrebné, aby spoločnosti vytvorili alebo rozšírili programy pomoci zamestnancom a najali zamestnancov vyškolených na rozpoznávanie problémov v oblasti duševného zdravia,
  • možnosti, že usporiadanie virtuálnej práce podporí viac participatívnych vzťahov, keďže fyzické podnety z dôvodu dominancie sú vo virtuálnych prostrediach menej výrazné,
  • potreby, aby oddelenia ľudských zdrojov vyvíjali nové systémy riadenia výkonnosti a hodnotenia pre vzdialene pracujúcich zamestnancov,
  • očakávanie, že niektoré spoločnosti zavedú nové spôsoby dohľadu z dôvodu zjavného nedostatku kontroly, keď sú teraz zamestnanci "mimo dohľadu".

Záver

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19, tak pre ľudí pracujúcich v oddelení ľudských zdrojov prináša množstvo nových podnetov, ale aj problémov. Ide o to, ako dlhodobo zorganizovať prácu z domu tak, aby bola spokojnosť nielen na strane zamestnancov, ale aj zamestnávateľa. Vzhľadom na všetky tieto problémy sú ešte viac dôležité výskumy, ktoré sa zaoberajú týmto novým trendom a otázkami, ako sa dokážu prispôsobiť nielen pracovníci, ale aj zamestnávatelia. Autori výskumu sú presvedčení, že niektoré zo získaných poznatkov pozitívne prispejú k týmto zmenám.
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Časté kontrolné zistenia v samospráve v účtovnej agende N

Publikované:

Príspevok sa z obsahovej stránky zaoberá častými kontrolnými zisteniami v oblasti účtovnej agendy vzhľadom na aktuálny právny stav v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č.  MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky  v znení neskorších predpisov. Bližšie rozoberáme kontrolné zistenia z hľadiska účtovania inventarizačných rozdielov, realizovania správnych a zákonných opráv účtovných dokladov s pomocou príkladov z praxe, správne predkontovania na základe častých otázok z praxe a tiež časté kontrolné zistenia pri evidovaní zostatkov na vybraných účtoch účtovnej skupiny. Predmetné zistenia a ich definícia býva tiež predmetom kontrol prostredníctvom hlavného kontrolóra obce, ako aj v rámci kontrol hospodárenia územnej samosprávy Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.