Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pre hlavných kontrolórov obcí a miest je pripravený vzor Správy o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2020 vzhľadom na zákonné ustanovenie § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Príspevok je vhodný najmä pre nových kontrolórov, ktorí spracúvajú Správu o kontrolnej činnosti za minulý rok aj v prípade, že neboli kontrolórmi počas celého minulého roka. Je potrebné dodať, že predmetná Správa o kontrolnej činnosti sa vždy spracúva za celok (t. j. za celý kalendárny rok 2020 bez ohľadu, či súčasný hlavný kontrolór obce bol alebo nebol kontrolórom počas celého minulého kalendárneho roka). V prípade, že sú dokončované kontroly hlavným kontrolórom obce ešte z roku 2020 (t. j. zostali nedokončené alebo sa ešte len dokončujú), je vhodné uviesť túto skutočnosť v Správe o kontrolnej činnosti za rok 2020.  Zároveň formou kurzívy sú uvedené poznámky autora, resp. alternatívny text alebo príklady z vlastnej praxe.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce .........  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Predmetná Správa o kontrolnej činnosti je spracovaná v zákonnej lehote a je predložená na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa ........

Alternatíva pre hlavných a miestnych kontrolórov, ak zasadá obecné/mestské/miestne zastupiteľstvo až v marci 2021:

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce .........  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Predmetná Správa o kontrolnej činnosti bola spracovaná v období ......... a následne bol o povinnosti predloženia Správy o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu informovaný starosta obce dňa ......... spôsobom ............ . Z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo zasadá až v marci, a to dňa ..............., Správa o kontrolnej činnosti je predložená obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce .......... za rok 2020 obsahuje:

-        výpočet kontrol,

-        bilanciu kontrol a ich charakter,

-        výpočet ostatných činností hlavného kontrolóra podľa osobitných predpisov,

-        iné činnosti hlavného kontrolóra v roku 2020.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. ....... zo dňa ............... na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 a uznesením č. .

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.