Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pracovná zmluva pre výkon práce vo verejnom záujme

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Ide o pracovnoprávne vzťahy pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov.

Hoci sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnej službe ako hmotnoprávny predpis vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), odmeňovanie týchto zamestnancov upravuje procesná norma, ktorou je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Na pracovný pomer zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme sa okrem zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z. vzťahuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p., avšak len subsidiárne, ale aj iné predpisy. Pracovná zmluva zamestnanca pracujúceho v tzv. verejnej službe bude teda vychádzať zo všetkých menovaných predpisov.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy pre výkon práce vo verejnom záujme. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR

Pracovná zmluva

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená na základe ustanovenia § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

 

Zamestnávateľ (obec):                ....................................

so sídlom:                                  ....................................

IČO:                                           ....................................

v mene ktorého koná starosta:    ....................................

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

Zamestnanec:                             ....................................

narodený:                                   ....................................

trvale bytom:                              ....................................

číslo účtu:                                   ....................................

(ďalej len „Zamestnanec“)

(Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v množnom čísle alebo pre označenie kohokoľvek z nich aj „Zmluvná strana“) 

 I. Úvodné ustanovenie

 1. Táto Zmluva zakladá pracovný pomer medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom a upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z tohto pracovnoprávneho vzťahu.
 2. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a pokynmi Zamestnávateľa.

II. Pracovná pozícia (druh práce) a jej stručná charakteristika

 1. Zamestnávateľ prijíma Zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:    .................
 2. Stručný opis druhu práce (pracovnej pozície), ktorú bude Zamestnanec vykonávať: ..................
 3. Bližší popis pracovných činností, ktoré sa Zamestnanec zaväzuje v rámci výkonu práce pre Zamestnávateľa vykonávať, je uvedený v pracovnej náplni, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy. 

 III. Deň nástupu do práce

 1. Zamestnanec nastúpi do práce dňa: ......................
 2. Tento deň je súčasne dňom vzniku pracovného pomeru.

 IV. Miesto výkonu práce

 1. Miestom výkonu práce je: ...............
 2. Zamestnávateľ a Zamestnanec sa dohodli, že Zamestnávateľ je oprávnený vyslať Zamestnanca na pracovnú cestu mimo obvodu miesta výkonu práce, a to na nevyhnutne dlhé obdobie. Zamestnanec podpisom na tejto Zmluve udeľuje Zamestnávateľovi súhlas s vysielaním na pracovné cesty, a to na nevyhnutne dlhé obdobie.

 V. Doba trvania pracovného pomeru

 1. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu neurčitú.

VI. Skúšobná doba

 1. Zmluvné strany sa dohodli na skúšobnej dobe v trvaní .............. mesiacov.

VII. Pracovný čas a dovolenka

 1. Pracovný čas Zamestnanca je .............. hodín týždenne, pričom Zamestnávateľ rozvrhol pracovný čas zamestnanca ako rovnomerný pracovný čas.
 2. Zamestnanec má nárok na dovolenku vo výmere podľa Zákonníka práce.

 VIII. Platové podmienky

 1. Platové zaradenie, výška a zloženie funkčného platu boli Zamestnancovi oznámené pri podpise tejto Zmluvy a bolo mu odovzdané písomné oznámenie o výške a zložení funkčného platu.
 2. Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do .............. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 3. Zamestnávateľ je povinný vyplatiť Zamestnancovi Plat na účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,  respektíve na iný účet, ktorý mu Zamestnanec po podpise tejto Zmluvy písomne oznámi.

 IX. Skončenie pracovného pomeru

 1. Pracovný pomer Zamestnanca možno skončiť ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v Zákonníku práce.
 2. V prípade, ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. V prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou sa Zmluvné strany dohodli, že dĺžka výpovednej doby sa spravuje ustanovením § 62 Zákonníka práce.
 3. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 4. V deň ukončenia pracovného pomeru je Zamestnanec povinný odovzdať Zamestnávateľovi, respektíve podľa pokynu Zamestnávateľa určenému nástupcovi všetky dokumenty, zariadenia, pracovné pomôcky, či iné akékoľvek iné predmety, ktorými disponuje v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z pracovného pomeru. V prípade, ak Zamestnanec nesplní povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, zodpovedá za škodu, ktorú tým Zamestnávateľovi spôsobil.

X. Povinnosti Zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ je povinný:

a) prideľovať Zamestnancovi prácu podľa tejto Zmluvy a platiť mu  za vykonanú prácu Plat podľa tejto Zmluvy,

b) utvárať Zamestnancovi vhodné podmienky na plnenie pracovných úloh,

c) oboznámiť Zamestnanca s pracovným poriadkom, s vnútornými predpismi Zamestnávateľa, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zaistenie protipožiarnej ochrany, ako aj s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

XI. Povinnosti Zamestnanca

 1. Zamestnanec je povinný:

a) plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, z vnútorných predpisov Zamestnávateľa, z pokynov Zamestnávateľa, zo Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prácu ním vykonávanú, ako aj povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zaistenie protipožiarnej ochrany,

b) venovať celý svoj pracovný čas, znalosti a úsilie plneniu svojich pracovných úloh a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,

c) vykonávať prácu osobne a  s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti,

d) dodržiavať pracovnú disciplínu a počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a na majetku Zamestnávateľa,

e) riadne hospodáriť so všetkými predmetmi, ktoré mu boli Zamestnávateľom zverené, ochraňovať majetok Zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením či zneužitím,

f) zachovávať mlčanlivosť.

XII. Povinnosť mlčanlivosti

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh pre Zamestnávateľa podľa tejto Zmluvy a ktoré v záujme Zamestnávateľa nemožno oznámiť iným osobám.

XIII. Vyhlásenia Zamestnanca

 1. Zamestnanec svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že pri uchádzaní sa o zamestnanie od neho vyžadoval Zamestnávateľ len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať a nevyžadoval od neho informácie o tehotenstve, rodinných pomeroch, sexuálnej orientácii, bezúhonnosti, politickej, odbornej a náboženskej príslušnosti a ani žiadne iné informácie, ktorými by sa poškodila jeho osobnosť.
 2. Zamestnanec svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že bol Zamestnávateľom riadne oboznámený s predpismi upravujúcimi bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci a predpismi upravujúcimi protipožiarnu ochranu a bol poučený o opatreniach, ktoré je povinný dodržiavať v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ako aj s protipožiarnou ochranou.
 3. Zamestnanec svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že bol Zamestnávateľom riadne oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z pracovného pomeru založeného touto Zmluvou, s pracovnými podmienkami, so spôsobom odmeňovania, s povinnosťou dodržiavať mlčanlivosť, ako aj s ďalšími skutočnosťami nevyhnutnými pre riadny výkon pracovných úloh.
 4. Zamestnanec vyhlasuje, že pri prijímaní do zamestnania Zamestnávateľ neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania v súvislosti s prístupom k zamestnaniu.
 5. Zamestnanec vyhlasuje, že si nie je vedomý skutočnosti, ktoré by mu bránili vo výkone práce alebo by mohli spôsobiť Zamestnávateľovi ujmu.
 6. Zamestnanec podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že Zamestnávateľ si splnil svoju informačnú povinnosť o použití osobných údajov zamestnanca v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre účely plnenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov založených pracovnou zmluvou a pre účely plnenia povinností zamestnanca a zamestnávateľa z poistenia v zmysle zákona č. 580/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalších osobitných predpisov.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné meniť len dohodu Zmluvných strán, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.
 2. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia vždy aktuálnymi vnútornými predpismi Zamestnávateľa, Zákonníkom práce, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
 3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis bude vydaný Zamestnancovi a jeden Zamestnávateľovi. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného rovnopisu Zmluvy.
 4. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto Zmluve.

 

V ........................ dňa .........................

 

.........................................................                          ............................................ 

             Zamestnávateľ (obec)                                                                  Zamestnanec

    Názov, meno a priezvisko starostu                                       Titul, meno, priezvisko zamestnancaBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.