Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pracovná zmluva, ktorou sa uzatvára pracovný pomer na kratší pracovný čas

Kategória: Vzory Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. , Mgr. Michal Drobný , Ing. Tímea Szabóová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

PRACOVNÁ ZMLUVA


uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:.............................................................


a

Zamestnanec: ..............................................................

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa touto pracovnou zmluvou dohodli na založení pracovného pomeru, v ktorom bude zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa dohodnutý druh práce, na podmienkach, ktorými sa bude založený pracovný pomer riadiť a na vymedzení vzájomných práv a povinností oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto pracovnej zmluvy zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s jeho právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z pracovnej zmluvy a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Zamestnanec vyhlasuje, že riadne informoval zamestnávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli brániť výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu.

Zamestnanec tiež potvrdzuje, že bol zo strany zamestnávateľa oboznámený s ustanoveniami Zákonníka práce zakazujúcimi jeho diskrimináciu a vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto pracovnej zmluvy, a tiež vo vzťahoch, ktoré tomuto uzatvoreniu predchádzali, nebol žiadnej forme diskriminácie vystavený.

Článok II.
Druh práce

Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať prácu na pracovnej pozícii – MAJSTER.

Náplňou práce zamestnanca je predovšetkým: Odborné riadenie tímu pracovníkov výroby a s tým súvisiace činnosti. Výkon kontroly vykonanej práce. Denná evidencia pracovného času určených pracovníkov výroby. Evidencia príslušnej dokumentácie súvisiacej s výrobnými činnosťami. Súvisiace administratívne práce.

Bližšia charakteristika uvedeného druhu práce je uvedená v Popise pracovného miesta, s ktorým je zamestnanec povinný oboznámiť sa.

Článok III.
Miesto výkonu práce

Miestom výkonu práce/pravidelné pracovisko zamestnanca: Priestory zamestnávateľa na adrese .........................................................................

Zamestnanec svojím podpisom na tejto zmluve vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho zamestnávateľ podľa potrieb vysielal na pracovné cesty mimo jeho miesta výkonu práce/pravidelného pracoviska, a to v rámci územia Slovenskej republiky ako aj mimo územia Slovenskej republiky.

Článok IV.
Deň nást

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.