Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Oznámenie o postúpení žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

V praxi môže nastať situácia, že žiadateľ požaduje od povinnej osoby informácie, ktorými povinná osoba nedisponuje. Povinná osoba má aj v tomto prípade dbať na čo možno najuspokojivejšie vybavenie žiadosti a pomôcť žiadateľovi pri získavaní informácií, o ktoré má záujem. S týmto cieľom postúpi žiadosť tomu subjektu, o ktorom má vedomosť, že požadovanými informáciami disponuje. V prípade, že takýto subjekt neexistuje alebo ak povinná osoba nemá o ňom vedomosť, vydá rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa § 18 zákona o slobode informácií.

Subjektu, ktorému povinná osoba žiadosť postúpila, neplynie lehota na vybavenie žiadosti odo dňa podania žiadosti postupujúcej povinnej osobe, keďže tým by sa adresát postúpenia dostal bez svojho zavinenia do neprimeranej časovej tiesne spojenej s vybavovaním žiadosti. Zákon o slobode informácií preto ustanovuje, že adresátovi postúpenia začne plynúť lehota na vybavenie žiadosti dňom, keď postúpenú žiadosť dostal. Adresát postúpenej žiadosti je povinný žiadosť vybaviť bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní s tým, že deň doručenia postúpenej žiadosti sa do tejto lehoty nezapočítava.

Povinná osoba má povinnosť ihneď upovedomiť žiadateľa o postúpení žiadosti spolu s uvedením subjektu, ktorému žiadosť postúpila.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Povinná osoba je vo všeobecnosti povinná vybaviť žiadosť bez zbytočného odkladu. To sa bude týkať predovšetkým žiadostí požadujúcich obsahovo „jednoduchšie” informácie, ktoré netreba prácne vyhľadávať, kompletizovať či zapracovávať do žiadateľom požadovaného spôsobu sprístupnenia informácií (napr. kopírovaním či skenovaním rozsiahlejšieho obsahu informácií). Žiadosť, ktorú nie je možné vybaviť bezodkladne, musí povinná osoba vybaviť v priebehu a najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti na základe výzvy povinnej osoby. To však neznamená, že povinná osoba si môže ponechať vybavenie žiadosti na posledný, ôsmy deň lehoty. V prípade, že už má informácie pripravené na sprístupnenie žiadateľom požadovaným spôsobom, je povinná tieto bezodkladne poskytnúť žiadateľovi.

V prípade, že sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe, povinná osoba je povinná túto žiadosť taktiež vybaviť bezodkladne, najneskôr však

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.