Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Odstúpenie od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 19 ustanovuje, že „Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.“

Ďalej ustanovuje, že zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak nastala niektorá z nasledujúcich situácií:

a)          zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,

b)          zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo

c)          zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy možno najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí mať písomnú formu, inak je v zmysle Zákonníka práce neplatné.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor odstúpenia od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR

 

................. (názov), so sídlom ...................., IČO: .............

(ďalej ako „zamestnávateľ“)

 

titul, meno, priezvisko

adresa trvalého pobytu

      (ďalej ako „zamestnanec“)

 

Vec: Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Dňa ................... zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili pracovnú zmluvu č. ............. (ďalej ako „pracovná zmluva“) s nástupom do zamestnania dňa ................... 

Pracovná zmluva bola uzatvorená na základe výberového konania, ktoré zamestnanec úspešne absolvoval. V rámci povinných dokumentov, ktoré pred vznikom pracovného pomeru zamestnanec predložil zamestnávateľovi, bolo čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Dňa .................. zamestnávateľ zistil, že zamestnanec nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, tak ako požaduje § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: „Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

S poukazom na vyššie uvedené bol zamestnávateľ počas výberového konania uvedený do omylu zamestnancom a na základe toho odstupuje od pracovnej zmluvy č. ..............

 

V ....................  dňa ....................                                                                             

 

.................................................

           zamestnávateľBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.