Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

S cieľom možnosti kontroly vybavovania žiadostí, ako aj zhromažďovania údajov o najčastejšie vyžiadaných informáciách povinná osoba vedie evidenciu žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií.
 

Evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií obsahuje najmä tieto údaje:

  1. dátum podania žiadosti,
  2. vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
  3. výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
  4. podanie opravného prostriedku.

Žiadosť o sprístupnenie informácií:

Informácie sa žiadajú na základe podanej žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorú možno podať viacerými spôsobmi − písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou (napr. e-mailom, prostredníctvom elektronického formulára na stránke povinnej osoby alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci - zákona o e-Governmente) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom netreba dodatočne (do troch pracovných dní) dopĺňať aj v písomnej podobe či ústne do zápisnice. Za iné technicky vykonateľné spôsoby možno považovať podanie žiadosti telefonicky, ktorej podanie spíše príslušný zamestnanec, ktorý žiadosť prijal.

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí spĺňať konkrétne zákonom ustanovené náležitosti:

  1. zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, t. j. žiadateľ najčastejšie priamo v žiadosti označí povinnú osobu jej názvom. Zo zaslania žiadosti na e-mailový, poštový či faxový kontakt konkrétnej povinnej osobe je tiež zrejmé, ktorému subjektu je žiadosť určená. Zákon o slobode informácií nevyžaduje presné označenie povinnej osoby. V prípade, že žiadateľ označí adresáta nepresným alebo neaktuálnym názvom (napr. ako adresáta označí len konkrétne oddelenie povinnej osoby alebo namiesto mesta označí adresáta názvom mestský úrad), nie je to prekážkou pre vybavenie žiadosti;
  2. meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby a názov alebo obchodné meno žiadateľa – právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa. Právnická osoba uvádza sídlo zapísané v obchodnom registri, resp. v inom príslušnom registri (napr. register občianskych združení), živnostník uvádza názov zapísaný v živnostenskom registri;
  3. adresa pobytu v prípade žiadateľa – fyzickej osoby alebo sídlo žiadateľa − právnickej osoby. Právnická osoba uvádza sídlo zapísané v obchodnom registri, resp. v inom príslušnom registri;
  4. uvedenie, ktorých informácií sa žiadosť týka – aké informácie žiadateľ požaduje a
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak by žiadosť neobsahovala niektorú z obligatórnych náležitostí, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil. Určená lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní. Zároveň povinná osoba poučí žiadateľa, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek tejto výzve nedôjde k doplneniu chýbajúcej informácie a informáciu nie je možné pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Dátum podania žiadosti:

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Podaním žiadosti dochádza k začatiu konania o sprístupnenie informácií podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku. Za deň podania žiadosti sa nepovažuje dátum jej podania na poštovú prepravu, ale dátum doručenia žiadosti povinnej osobe. Za riadne doručenú žiadosť sa považuje aj žiadosť doručená niektorému z orgánov, resp. zástupcov orgánov povinnej osoby (napr. v prípade doručenia žiadosti poslancovi mestského zastupiteľstva, komisii mestského zastupiteľstva a pod.)

Deň podania žiadosti má význam z hľadiska možnosti počítania lehoty na jej vybavenie, ktorá sa začína počítať prvým dňom nasledujúcim po dni jej doručenia povinnej osobe. Do lehoty na vybavenie žiadosti sa teda deň jej doručenia povinnej osobe nezapočítava.

Žiadateľ má právo od povinnej osoby požadovať písomné potvrdenie podania žiadosti a tiež oznámenie predpokladanej výšky úhrady za sprístupnenie informácií. Oznámenie predpokladanej výšky úhrady sa bude týkať predovšetkým tých žiadostí, pri ktorých žiadateľ bude požadovať sprístupnenie väčšieho rozsahu informácií hlavne v písomnej podobe, pričom možno predpokladať, že vybavenie takejto žiadosti bude spojené so vznikom materiálnych nákladov, napríklad na vyhotovenie fotokópií.

Vyžiadaná informácia:

Zákon o slobode informácií explicitne neustanovuje, čo konkrétne sa považuje za informáciu podliehajúcu povinnosti jej sprístupnenia. Čo však podlieha pod zákonnú povinnosť sprístupňovania, a teda čo sa považuje za informáciu podľa zákona o slobode informácií, možno vyvodiť z § 3 ods. 1 tohto zákona, podľa ktorého každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Informáciou na účely zákona o slobode informácií je teda akýkoľvek údaj, ktorým povinná osoba disponuje a ktorý nepodlieha obmedzeniu prístupu k informáciám podľa § 8 až 11 tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, a to bez ohľadu na formu, ktorou je táto informácia zachytená (hmotný nosič informácie). Samotný zákon o slobode informácií je totiž aplikáciou práva na informácie, ktoré je zakotvené v čl. 26 Ústavy SR, ktorý garantuje právo na informácie, ich vyhľadávanie, ako aj šírenie.

Úspešné uplatnenie práva na informácie nemožno podmieňovať vyžadovaním preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácie požadujú.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

Výber spôsobu vybavenia žiadosti ponecháva zákon na žiadateľovi. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou a elektronickou poštou. Nie vždy však možno vyhovieť žiadateľovi a sprístupniť informácie ním navrhnutým spôsobom. V takom prípade je zo strany povinnej osoby opodstatnené kontaktovať žiadateľa s vysvetlením dôvodov, pre ktoré nie je možné informácie sprístupniť ním zvoleným spôsobom a dohodnúť sa na objektívne možnom spôsobe sprístupnenia informácií.

Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. Pritom však musí urobiť opatrenia na zabránenie porušenia obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií, ku ktoré

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.