Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V zmysle ust. § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť pri vyúčtovaní mzdy zamestnancovi vydať doklad, ktorý obsahuje najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce.

Tento doklad zamestnávateľ poskytuje v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Formu dohody Zákonník práce nepredpisuje, avšak odporúčame ju uzatvoriť v písomnej podobe.

V rámci výplatnej pásky, a to bez ohľadu na jej formu (písomnú či elektronickú), ide o spracúvanie osobných údajov zamestnanca. Právny základ takéhoto spracúvania osobných údajov vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), t. j. že ide o spracúvanie osobných údajov zo zákonnej povinnosti. Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov vo výplatnej páske tak nie je potrebný.

Dohoda o zasielaní výplatnej pásky by mala obsahovať e-mailovú adresu zamestnanca, na ktorú má zamestnávateľ posielať výplatnú pásku, ale aj heslo, ktorým bude obsah výplatnej pásky chránený. Zamestnávateľ nemá právo prikázať zamestnancovi, aby bolo heslom rodné číslo zamestnanca. Na druhej strane si to zamestnanec môže zvoliť sám.

Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú na zasielaní výplatnej pásky elektronickou formou, odovzdáva zamestnávateľ zamestnancovi naďalej výplatnú pásku v písomnej podobe, odporúčame ju odovzdávať v zalepenej obálke do vlastných rúk zamestnancovi.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní výplatných pások elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

DOHODA O ZASIELANÍ DOKLADU O JEDNOTLIVÝCH ZLOŽKÁCH MZDY (VÝPLATNEJ PÁSKY) ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI

uzatvorená v zmysle ust. § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)

Zamestnávateľ:

Obchodné meno/názov:            ................................................................................................

so sídlom:                                ................................................................................................         

IČO:     

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.