Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“): 

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.“

Podľa ust. § 39 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Zákona je možné, aby zamestnávateľ po vzájomnej dohode so zamestnancom zasielal dokumenty:

  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
  • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní a
  • Potvrdenie o zaplatení dane

elektronickou formou

Táto forma je viac ako vhodná najmä v súčasnej situácii, keď väčšina zamestnancov pracuje z domu a zamestnávateľ má záujem znížiť náklady na poštovné.

Dohoda o zasielaní výplatnej pásky by mala obsahovať e-mailovú adresu zamestnanca, na ktorú má zamestnávateľ posielať výplatnú pásku, ale aj heslo, ktorým bude obsah výplatnej pásky chránený. Zamestnávateľ nemá právo prikázať zamestnancovi, aby bolo heslom rodné číslo zamestnanca. Na druhej strane si to zamestnanec môže zvoliť sám. 

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

DOHODA O DORUČOVANÍ DOKUMENTOV ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI

(ďalej len „Dohoda“)

uzavretá podľa § 38 ods. 1 a § 39 ods. 5 až 7 a ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Zamestnávateľ:

Obchodné meno/názov:             ................................................................................................

so sídlom:                                ................................................................................................

IČO:                                        ................................................................................................

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

Zamestnanec:

titul, meno, priezvisko:              ................................................................................................

trvale bytom:                            ................................................................................................

dátum narodenia:                      ................................................................................................

(ďalej len „Zamestnanec“)

čl. I.

  1. Zamestnávateľ a Zamestnanec sa dohodli, že Zamestnávateľ môže odo dňa podpisu tejto Dohody zasielať Zamestnancovi elektronickými prostriedkami nasledovné dokumenty:

☐      Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti

☐      Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní

☐      Potvrdenie o zaplatení dane

2. Zamestnanec a Zamestnávateľ sa dohodli, že Zamestnávateľ bude Zamestnancovi zasielať doklady uvedené v čl. I ods. 1 tejto Dohody v elektronickej forme na nižšie uvedený e-mail Zamestnanca ako súbor chránený prístupovým heslom:

 

E-mailová adresa Zamestnanca

Heslo k dokumentom

Zamestnanec

 

 

čl. II.

  1. Zamestnávateľ a Zamestnanec sa dohodli, že Zamestnanec môže odo dňa podpisu tejto Dohody zasielať Zamestnávateľovi elektronickými prostriedkami dokumenty:

☐      Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

2. Tieto dokumenty bude zamestnanec zasielať na e-mailovú adresu Zamestnávateľa:  ......................@................sk      

čl. III.

  1. Zamestnávateľ a Zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.

 

V .................................... dňa .......................................

 

...................................................................                          ...............................................................

Zamestnávateľ                                                                                   ZamestnanecBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.