Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny

Publikované: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o životnom minime"). Sumy životného minima stanovuje opatrenie MPSVR SR o úprave súm životného minima pravidelne každý rok s účinnosťou od 1. 7. príslušného kalendárneho roka.
Životné minimum sa upravuje na základe zákonného mechanizmu, ktorý je definovaný v zákone o životnom minime. Valorizačný mechanizmus sa s účinnosťou od 1.4.2023 zmenil. Od 1.4.2023 je účinná novela č. 65/2023 Z.z. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v z. n. p. v rámci ktorej novelizovaný aj zákon č. 601/2003 Z.z.o životnom minime. Po novom sa sumy životného minima upravia 
len na základe jedného koeficientu
 , a tým je rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie, keď ide o obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 601/2003 Z.z.o životnom minime: 
"Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2 sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie."
 Podľa pôvodnej platnej právnej úpravy sumy životného minima určoval koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností; na úpravu súm sa použil ten koeficient (ukazovateľ), ktorý mal nižšiu hodnotu.
Z uvedeného vyplýva, že od 1.7.2023, keď sa menia sumy životného minima, sa budú upravovať už iba na základe jedného koeficientu (koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností), čím sa dosiahne stav, keď bude výška životného minima odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.
Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vyhodnocuje Štatistický úrad SR ako medziročný nárast od apríla predchádzajúceho roka do apríla aktuálneho kalendárneho roka, a preto aj nová schválená právna úprava (v rámci čl. IV novely č. 65/2023 Z.z.) nadobudla platnosť 1.4.2023.
Sumy životného minima od 1.7.2023
Po novej právnej úpravy sa sumy životného minima budú naďalej upravovať vždy k 1. 7. bežného kalendárneho roka, ale po novom sa bude suma životného minima zvyšovať len na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie (od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka). Nakoľko Štatistický úrad SR zverejnil, že index rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti sa v apríli 2023 medziročne zvýšil o 14,7 %, suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu sa tak zvyšuje zo sumy 234,42 € na sumu 268,88 € (uplatňuje sa zaokrúhľovanie eurocenty nahor). Dňa 17.6.2023 bolo v Zbierke zákonov vyhlásené 
opatrenie MPSVR SR č. 220/2023 Z.z.
 o úprave súm životného minima, podľa ktorého sa k 1.7.2023 upravujú sumy životného minima nasledovne:
-
268,88
 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
-
187,57
 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
-
122,77
 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.
Sumy životného minima
Životné minimum od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024
• jedna plnoletá fyzická osoba 234,42 € 268,88 €
• ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 163,53 € 187,57 €
• neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa 107,03 € 122,77 €
Od výšky životného minima sa odvodzuje výška viacerých peňažných plnení, niektoré z nich sa zvýšia už s účinnosťou od 1. 7., iné až od 1. 1. nasledujúceho roka, napríklad:
-
výška nepostihnuteľných súm pri výpočte exekučných zrážok,
-
výška podnikového a motivačného štipendia počas výkonu odbornej praxe u zamestnávateľa,
-
limit základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane,
-
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka aj na manžela/manželku,
-
hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb (25 %),
-
výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania,
-
minimálna odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.
Parametre pri výpočte zrážok zo mzdy na základe núteného výkonu rozhodnutia
Zrážky zo mzdy, ktoré je možno zrážať zamestnancovi zo mzdy sú zadefinované v hlavnom pracovnoprávnom predpise - v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"). Patria k nim aj zrážky zo mzdy, ktoré sa realizujú na základe núteného výkonu rozhodnutia. Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí je možné vykonať len zákonom ustanovenými spôsobmi, ak si žalovaná osoba v určenej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia. Ide o:
-
nútený výkon exekučných titulov
 , keď je právnym dokladom na vykonávanie zrážok "Exekučný príkaz na začatie exekúcie" [podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. od 1.4.2017 je pre všetky exekučné konania zriadený Okresný súd v Banskej Bystrici,
-
nútený výkon súdnych rozhodnutí
 , keď je právnym dokladom na vykonávanie zrážok "Uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy vydaného súdom" (podľa zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v z. n. p. správcom súdnych pohľadávok je od 1.7.2016 Krajský súd v Bratislave.
Zamestnávateľ môže zrážky zo mzdy vykonávať len v rozsahu ustanovenom v nariadení vlády SR č. 268/2006 Z.z.o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p. (ďalej len "nariadenie"). Zrážky zo mzdy sa vykonávajú zo zvyšku čistej mzdy povinného, ktorá sa určí tak, že od čistej mzdy sa odpočítajú nepostihnuteľné sumy. Rozlišujeme nepostihnuteľnú sumu na povinného a nepostihnuteľnú sumu na vyživovanú osobu. Nepostihnuteľné sumy sa na účely výpočtu zrážok zo mzdy na základe núteného výkonu rozhodnutia určujú ako príslušné 
percento zo sumy životného minima platného
 v 
mesiaci
 , za ktorý sa vykonávajú zrážky, a zaokrúhľujú sa na eurocent smerom nadol. Celková výška nepostihnuteľnej sumy závisí od:
-
sumy životného minima, ktoré platí v mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú,
-
počtu osôb, ktoré povinný vyživuje (manžel/ka, deti),
-
od skutočnosti, aký druh pohľadávky je vymáhaný (neprednostná pohľadávka, prednostná pohľadávka, výživné na maloleté dieťa, pokuta za priestupok v súvislosti so spáchaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.),
-
skutočnosti, či je povinný poberateľom dôchodkovej dávky (uvedené platí od 1.11.2013).
Výška nepostihnuteľných súm je odvodená od sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky zo mzdy zamestnanca. Nakoľko sa od 1.7.2023 suma životného minima mení, menia sa aj nepostihnuteľné sumy pri výpočte zrážok zo mzdy. Zmena sumy životného minima sa prvýkrát prejaví pri výpočte zrážky zo mzdy v spracovaní výplat ma mesiac júl (augustové výplatné termíny). Nakoľko od 1.7.2023 dochádza k zvýšeniu životného minima zo sumy 234,42 € na sumu 
268,88
 €, pri určovaní zvyšku čistej mzdy zamestnanca sa od 1.7.2023 uplatnia tieto nepostihnuteľné sumy:
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.