Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Postup pri registrovaní povinnej osoby v Centrálnom registri zmlúv/vytváraní užívateľského účtu v CRZ  v zmysle Metodiky Úradu Vlády SR

Na registráciu subjektu do CRZ, je potrebné zaslať písomnú žiadosť na adresu Odboru informatiky a elektronických služieb Úradu vlády SR. Žiadosť o registráciu povinnej osoby musí obsahovať nasledujúce údaje názov, adresu subjektu, IČO, zadefinovania zriaďovateľa (v prípade rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré plne spadajú pod obec, mesto, mestskú časť, či vyšší územný celok) a tiež plnú moc pre zamestnancov povinnej osoby, ktorý budú zmluvy v CRZ publikovať. Subjekt, zaslaním žiadosti Úradu vlády SR prehlasuje, že je povinný zverejňovať zmluvy v CRZ a že si túto povinnosť overil na Ministerstve spravodlivosti SR (gestor zákona o slobodnom prístupe k informáciám).

Čo potrebujeme k registrácii?

1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť,
2. Vyplnené a podpísané splnomocnenie.

Nesmieme zabudnúť:

1. Uvedie sa podpis a odtlačok pečiatky, ak budete žiadosť posielať poštou.

2. V prípade, že budete žiadosť posielať prostredníctvom elektronickej schránky (slovensko.sk), žiadosť musí byť podpísaná mandátnym certifikátom.

3. Vždy vyplniť počítačovo.

Každý zamestnanec povinnej osoby, ktorý pracuje s CRZ, je povinný vlastniť užívateľský účet. Každý užívateľský účet môže používať iba jeden zamestnanec.  Je potrebné dodať, že zmluva v elektronickej podobe musí zodpovedať podpísanej papierovej verzii zmluvy, avšak zverejnená musí byť bez podpisov, pečiatok a dátumov podpísania. Zmluva (vrátane príloh, dodatkov a príloh dodatkov) musí byť zverejnená

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Pracovný čas a jeho evidencia (4. časť) N

Publikované:

Jednou z povinností zamestnávateľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov ustanovená v § 99 Zákonníka práce.

Pracovný čas a jeho evidencia - Pracovný čas a prechod na zimný a letný čas (3. časť) N

Publikované:

Začiatok a koniec letného času na území SR je ustanovená Nariadením vlády SR č. 46/2017 Z. z. o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021. V súlade s európskou legislatívou začiatok letného času pripadá na poslednú marcovú nedeľu a koniec na poslednú nedeľu v októbri.

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022 N

Publikované:

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.

Pracovný čas a jeho evidencia - Vymedzenie doby odpočinku (2. časť) N

Publikované:

Doba odpočinkuje akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom a kedy zamestnanec prácu nevykonáva, t. j.: ●   prestávka na odpočinok a jedenie (§ 91 Zákonníka práce), ●   nepretržitý denný odpočinok (§ 92 Zákonníka práce), ●   nepretržitý odpočinok v týždni (§ 93 Zákonníka práce), ●   dni pracovného pokoja (§ 94 Zákonníka práce).

Pracovný čas a jeho evidencia (1. časť) N

Publikované:

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Za vykonanú prácu majú zamestnanci právo na mzdu. V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je jedna výnimka, keď zamestnanec prácu nevykonáva a tento čas sa považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí peňažné plnenie.