Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Postup pri registrovaní povinnej osoby v Centrálnom registri zmlúv/vytváraní užívateľského účtu v CRZ  v zmysle Metodiky Úradu Vlády SR

Na registráciu subjektu do CRZ, je potrebné zaslať písomnú žiadosť na adresu Odboru informatiky a elektronických služieb Úradu vlády SR. Žiadosť o registráciu povinnej osoby musí obsahovať nasledujúce údaje názov, adresu subjektu, IČO, zadefinovania zriaďovateľa (v prípade rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré plne spadajú pod obec, mesto, mestskú časť, či vyšší územný celok) a tiež plnú moc pre zamestnancov povinnej osoby, ktorý budú zmluvy v CRZ publikovať. Subjekt, zaslaním žiadosti Úradu vlády SR prehlasuje, že je povinný zverejňovať zmluvy v CRZ a že si túto povinnosť overil na Ministerstve spravodlivosti SR (gestor zákona o slobodnom prístupe k informáciám).

Čo potrebujeme k registrácii?

1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť,
2. Vyplnené a podpísané splnomocnenie.

Nesmieme zabudnúť:

1. Uvedie sa podpis a odtlačok pečiatky, ak budete žiadosť posielať poštou.

2. V prípade, že budete žiadosť posielať prostredníctvom elektronickej schránky (slovensko.sk), žiadosť musí byť podpísaná mandátnym certifikátom.

3. Vždy vyplniť počítačovo.

Každý zamestnanec povinnej osoby, ktorý pracuje s CRZ, je povinný vlastniť užívateľský účet. Každý užívateľský účet môže používať iba jeden zamestnanec.  Je potrebné dodať, že zmluva v elektronickej podobe musí zodpovedať podpísanej papierovej verzii zmluvy, avšak zverejnená musí byť bez podpisov, pečiatok a dátumov podpísania. Zmluva (vrátane príloh, dodatkov a príloh dodatkov) musí byť zverejnená

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.