Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zdravotný stav zamestnanca ako dôvod skončenia pracovného pomeru

Publikované: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach vymedzuje nielen spôsoby skončenia pracovného pomeru, ale aj dôvody takého skončenia. Tiež ustanovuje postup, ktorý treba dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.

Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca, skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a treťou možnosťou je skončenie pracovného pomeru po vzájomnej dohode zamestnanca a zamestnávateľa.

Zákonník práce vymedzuje postup, ktorý je zamestnávateľ povinný dodržať pre jednotlivé dôvody skončenia pracovného pomeru.

Okrem postupu skončenia pracovného pomeru Zákonník práce ustanovuje aj dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ so zamestnancom skončiť pracovný pomer. Jedným z týchto dôvodov je aj situácia, keď zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu možnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Tento článok sa zameriava na skončenie pracovného pomeru práve z dôvodu zamestnancovho zdravotného stavu podľa lekárskeho posudku.

Strata spôsobilosti vykonávať dohodnutú prácu pre zdravotné problémy zamestnanca

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce: „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva“.

Z dikcie ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce vyplýva, že právna norma rozoznáva tri prekážky na strane zamestnanca, pre ktoré zamestnávateľ môže s takým zamestnancom skončiť pracovný pomer jednostranne. Konkrétne ide o nasledujúce prípady:

  1. zamestnanec dlhodobo stratí zdravotnú spôsobilosť na výkon dohodnutej práce – za dlhodobú zdravotnú nespôsobilosť sa spravidla považuje práceneschopnosť, ktorá trvá viac ako 52 týždňov. Na rozdiel od dlhodobej práceneschopnosti pri dočasnej práceneschopnosti Zákonník práce chráni zamestnanca zákazom výpovede podľa ustanovenia § 64 Zákonníka práce;
  2. zamestnanec trpí chorobou z povolania, ktorá mu bráni vykonávať doteraz vykonávanú prácu alebo zamestnancovi hrozí takáto choroba z povolania – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov upravuje podrobnejšie okolnosti spojené s chorobami z povolania. V prílohe č. 1 je uvedený zoznam chorôb z povolania a podmienok, za ktorých tieto choroby vznikajú. Na to, aby sa choroba považovala za chorobu z povolania, musí byť uznaná príslušným zdravotníckym zariadením a musí byť zaradená v predmetnom zozname.

Za chorobu z povolania sa považuje aj choroba, ktorá bola u zamestnanca zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, no musela byť u pacienta zistená najskôr tri roky predo dňom jej zaradenia do tohto zoznamu chorôb z povolania;

c)          zamestnanec dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Uvedené výpovedné dôvody sú aj dôvodmi na vznik povinnosti zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú, pre neho vhodnú prácu podľa § 55 Zákonníka práce.

Aby zamestnanec preukázal splnenie týchto dôvodov, je povinný zamestnávateľovi predložiť doklad o zdravotnej nespôsobilosti na výkon doterajšej práce.

Zákonník práce však neupravuje formálne ani obsahové náležitosti lekárskeho posudku, ktorý je zamestnanec povinný predložiť zam

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Interné smernice v obciach a mestách N

Publikované:

Predmetom príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach obcí a miest. Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv N

Publikované:

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Interné smernice v materskej škole N

Publikované:

Predmetom nášho príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach materských škôl školy (bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, respektíve právnu subjektivitu). Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Novela zákona o slobode informácií N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 251/2022 Z.z. v čiastke 81/2022

Novela Zákonníka práce N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 248/2022 Z. z. v čiastke 79