Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Je veľmi dôležité, aby obec vysporiadala finančné vzťahy k svojim rozpočtovým organizáciám, v tomto prípade voči svojej škole, ktorú zriadila ako rozpočtovú organizáciu.

Pri zostavovaní záverečného účtu treba vychádzať nielen z finančných a účtovných výkazov obce, ale aj z finančných a účtovných výkazov rozpočtových organizácií zriadených obcou, pretože podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií.

Obec a škola – RO zriadená obcou sú samostatné právne subjekty; každý z nich zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje účtovné a fi

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Kontrola hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu N

Publikované:

Mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej platí členský príspevok. Na základe toho mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia v oblastnej organizácie cestovného ruchu?

Kontrola hospodárenia a nakladania s daňovými pohľadávkami N

Publikované:

Hlavný kontrolór má podľa plánu kontrolnej činnosti vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s daňovými pohľadávkami. Je táto kontrola zo strany hlavného kontrolóra možná? Môže úrad sprístupniť hlavnému kontrolórovi údaje o daňovníkoch, neporuší tým daňové tajomstvo?

Kontrola vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu. Hlavná kontrolórka pri tejto príležitosti chce skontrolovať dodržiavanie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Má oprávnenie na tento postup? Môže sa hlavná kontrolórka oboznamovať s údajmi o platoch a odmenách jednotlivých zamestnancov?

Finančná kontrola v materských školách v praxi N

Publikované:

Cieľom príspevku je objasnenie povinností pri výkone základnej finančnej kontroly v prostredí materských škôl v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).