Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.

Transakcie vykonávané obcou, ktoré nie sú považované za dodanie služby

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou (vo veci C-616/21, Gmina L.), či obec, ktorá organizuje bezplatné odstraňovanie azbestu pre svojich obyvateľov, vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí o to prejavili záujem, uskutočňuje dodanie služby na účely DPH.

Právny základ

Článok 2 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“), ktorému zodpovedá § 2 ods. 1 zákona o DPH – predmet DPH, článok 9 ods. 1 smernice o DPH (§ 3 ods. 1 zákona o DPH) – upravuje definíciu zdaniteľnej osoby a článok 13 ods. 1 smernice o DPH (§ 3 ods. 4 zákona o DPH) – stanovuje, za akých podmienok sa orgány verejnej moci nepovažujú za zdaniteľné osoby.

Skutkový stav

V rámci programu odstraňovania azbestu v Poľsku, obecná rada obce L. uznesením poverila starostu tejto obce vykonávaním príslušných opatrení. Tieto opatrenia spočívali v odstraňovaní materiálov a odpadov obsahujúcich azbest z obytných a hospodárskych budov, s výnimkou nehnuteľností, v ktorých sa vykonáva ekonomická činnosť. Obyvatelia obce nemali mať žiadne náklady v súvislosti s odstraňovaním azbestu, financovanie mala zabezpečiť obec L. za pomoci fondu na ochranu životného prostredia.

Obec mala v úmysle vyhlásiť verejné obstarávanie na vykonanie týchto prác, pričom úspešný uchádzač mal vystaviť faktúry vrátane DPH. Na základe týchto uhradených faktúr chcela obec následne získať dotácie vo výške od 40 % do 100 % výdavkov vynaložených v závislosti od dodržania podmienok stanovených uvedeným fondom.

Súdnemu dvoru EÚ bola predložená prejudiciálna otázka či skutočnosť, že obec poverí podnik transakciami spočívajúcimi v odstraňovaní azbestu a zbere azbestových materiálov a odpadov z budov, ktoré vlastnia jej obyvatelia, ktorí o to prejavili záujem, predstavuje poskytovanie služieb podliehajúce DPH, pokiaľ táto činnosť nesmeruje k získaniu príjmov trvalého charakteru a nevedie k žiadnej platbe zo strany týchto obyvateľov, keďže tieto transakcie sú financované z verejných prostriedkov.

Existencia poskytovania služieb za protihodnotu

Podľa ustálenej judikatúry platí, že aby sa poskytovanie služieb uskutočnilo „za protihodnotu“ podľa článku 2 ods. 1 písm. c) smernice o DPH, musí existovať priama súvislosť medzi týmto poskytnutím služieb a protihodnotou, ktorú zdaniteľná osoba skutočne získala. Takáto priama súvislosť je preukázaná vtedy, ak medzi uvedeným poskytovaním služieb na jed

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v kocke N

Publikované:

V podmienkach samosprávy obcí je obligatórnou povinnosťou hlavného kontrolóra spracovanie Správy o kontrolnej činnosti. Predmetom príspevku je definícia tohto materiálu, jeho predkladanie, náležitosti a schvaľovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Súčasťou nášho príspevku je aj vzor uvedenej správy z prostredia hlavného kontrolóra v samospráve v súčasnom právnom stave.

Prenajímanie priestorov N

Publikované:

Hlavný kontrolór obce v kontexte odporúčaní do praxe N

Publikované:

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra obci vzhľadom na povinnosti, odporúčania a upozornenia do praxe v roku 2022. Bližšie objasňujeme hmotnoprávny charakter kontrolnej činnosti i časté kontrolné zistenia, či odpovede na frekventované otázky z praxe roka 2021. Príspevok je vhodný pre hlavných/miestnych kontrolórov samosprávy (obcí, miest, mestských časti či vyšších územných celkov).