Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 v kocke

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V podmienkach samosprávy obcí je obligatórnou povinnosťou hlavného kontrolóra spracovanie Správy o kontrolnej činnosti. Predmetom príspevku je definícia tohto materiálu, jeho predkladanie, náležitosti a schvaľovanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Viacerí hlavní kontrolóri teda predkladajú Správu o kontrolnej činnosti ako informačný materiál pre nových poslancov obecného/mestského či miestneho zastupiteľstva.

Súčasťou príspevku je aj vzor uvedenej správy z prostredia hlavného kontrolóra v samospráve v súčasnom právnom stave. Termín na spracovanie správy a jej predloženie na rokovanie obecného zastupiteľstva (pozn. autora: ako riadny materiál na rokovanie alebo ako informatívny materiál) je stanovený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to v lehote do 60 dní  po skončení roka, za ktorý sa uvedená Správa o kontrolnej činnosti vyhotovuje (pozn. autora: t. j. do 1. marca 2023 vrátane). Je potrebné uviesť, že lehota 60 dní po skončení roka, za ktorý sa uvedená Správa o kontrolnej činnosti vyhotovuje je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zamýšľaná ako obdobie 60 kalendárnych dní (pozn. autora: teda nie pracovných dní po skončení daného roka). 

Správa o kontrolnej činnosti predstavuje spravidla prehľad:

 1. uskutočnených všetkých kontrol na základe oboch plánov kontrolnej činnosti za predošlý rok, za ktorý sa správa vyhotovuje,
 2. vykonaných kontrol nad rámec plánov kontrolnej činnosti (podnety občanov),
 3. súčinnosti s inými orgánmi, kontrolami, prokuratúrou, či štátnymi orgánmi a podobne,
 4. bilancie kontrol (počet kontrolných zistení, odporúčaní a opatrení),
 5. žiadostí o sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či podnetoch alebo oznámeniach alebo
 6. iných činností hlavného kontrolóra (prehľad školení, konzultácií, porád, zvyšovanie kvalifikácie a podobne).

Plán kontrolnej činnosti je spracovaný vždy na obdobie jedného polroka, a to na:

 1. obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného roka a
 2. obdobie od 1. júla do 31. decembra príslušného roka.

Správa o kontrolnej činnosti sa vyhotoví vždy na základe vykonaných kontrol podľa uvedených polročných plánov kontrolnej činnosti, ktoré sú predkladané obecnému zastupiteľstvu vždy pred začatím daného polroka. To znamená v prípade Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 sa zvyčajne predkladá hlavným kontrolórom na rokovanie obecného zastupiteľstva takýto materiál v novembri/decembri 2022.

Na čo si dať v praxi pozor?

 1. Platí, že Správa o kontrolnej činnosti obsahuje prehľad všetkých vykonaných kontrol za predošlý rok 2022, a to bez ohľadu na skutočnosť, či hlavný kontrolór obce alebo mesta je vo funkcii od začiatku kalendárneho roka 2022.
 2. Správu o kontrolnej činnosti bližšie zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nešpecifikuje, a teda jej náležitosti nie sú zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov priamo stanovené.
 3. Je potrebné dodržať pravidlo, podľa ktorého  súčasťou  informačnej Správy je výpočet vykonaných kontrol.
 4. Správa o kontrolnej činnosti predstavuje prehľad kontrol pre súčasných poslancov zastupiteľstva, pričom ide o kontroly, ktoré sú ukončené alebo sa ukončujú na prelome roka.

Otázka č. 1: Kontrola začala v decembri 2022 a pokračuje do roku 2023. Má byť v Správe o kontrolnej činnosti uvedená táto kontrola?

Áno, pretože kontrola bola začatá a aj vykonávaná už v roku 2022 – a to za obdobie, za ktoré sa vyhotovuje Správa o kontrolnej činnosti.

Otázka č. 2: Ak hlavný kontrolór vykonal za rok 2022 sede

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33