Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku

Publikované: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Mnoho obcí a miest, ale aj školy, príspevkové a rozpočtové organizácie majú svoje účty na Facebooku s cieľom upozorniť na služby obecnej samosprávy či na aktivity konané v obci/meste. Facebook patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie sociálne siete, preto sa z neho stal nielen komunikačný nástroj týchto subjektov smerom k verejnosti, ale aj marketingový nástroj.

Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) vydal 5. júna 2018 rozsudok vo veci C‑210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig‑Holstein (vnútroštátny dozorný orgán) proti Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH (Wirtschaftsakademie), podľa ktorého správca fanúšikovskej stránky na Facebooku je zodpovedný spolu s Facebookom za spracúvanie osobných údajov návštevníkov tejto stránky ohľadne funkcie Facebook Insight.

Správcovia fanúšikovských stránok môžu totiž získavať anonymné štatistické údaje o návštevníkoch týchto stránok, a to prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight. Na spracúvanie údajov v rámci tejto agendy nie je potrebný súhlas dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci fanúšikovskej stránky na Facebooku pri využívaní funkcie Facebook Insight je oprávnený záujem prevádzkovateľa [právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR].

Oprávnený záujem prevádzkovateľov spočíva v zbere dát potrebných na vypracovanie štatistík návštevnosti fanúšikovskej stránky na Facebooku s cieľom podpory riadenia a činností parametrov stránky. Nastavovanie filtrov a kritérií štatistík je zamerané  na očakávaný cieľ prevádzkovateľa, ktorým je zvýšiť popularitu a návštevnosť fanúšikovskej stránky.

Pri tomto právnom základe (oprávnený záujem) sa vyžaduje vykonanie tzv. testu proporcionality (balančný test), a to ešte pred samotným začatím spracúvania osobných údajov. Vzor takéhoto testu proporcionality nájdete v prílohe (pozn. autora – test je len príkladom toho, ako môže vyzerať; musí zohľadňovať osobitosti spracúvania u každého prevádzkovateľa – obce/mesta).

Vzor: Test proporcionality

TEST PROPORCIONALITY NA POSÚDENIE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU PREVÁDZKOVATEĽA

(účel – spravovanie fanúšikovskej stránky na Facebooku – využívanie Facebook Insight)

(ďalej len „Test proporcionality“)

vypracovaný v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a v súlade s  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ:

Názov obce: ............................................................

Sídlo:           ............................................................

IČO:             ............................................................

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

I.             Úvod

V rámci svojej činnosti Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich fanúšikov podobne ako mnohé ďalšie subjekty na sociálnej sieti Facebook.

 Za súčasnej právnej úpravy je akékoľvek spracúvanie osobných údajov nutné podradiť pod niektorý z právnych základov uvedených v čl. 6 ods. 1 nariadenia.

Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

S cieľom naplnenia podmienok pre použitie oprávneného záujmu ako právneho základu pri spracúvaní osobných údajov vypracoval Prevádzkovateľ tento test pro

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.