Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024 (1. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novely daňového poriadku sú zverejnené v nasledujúcich zákonoch:

1. V čl. II zákona č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; touto novelou sa predlžuje lehota zverejnenia daňových subjektov s indexom daňovej spoľahlivosti (IDS) a lehoty na zaslanie oznámenia o určení indexu daňovej spoľahlivosti daňovým subjektov; lehota na zverejnenie daňových subjektov s IDS sa ďalšou novelou (č. 325/2022 Z. z.) daňového poriadku znova upravila – predĺžila.

1. V čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Legislatívna úprava daňového poriadku nadväzuje na legislatívne doplnenie zákona č. 442/2012 Z. z. o nový kontrolný inštitút medzinárodnej povahy, ktorým je spoločná kontrola viacerých členských štátov prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, ako je u nás FR SR o vydanie vyrubovacieho rozkazu po doručení záverečnej správy zo spoločnej kontroly podľa osobitného predpisu. Legislatívna úprava predstavuje implementáciu smernice Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní tzv. DAC7).

Poznámka: Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 1. 2023 okrem čl. I bodu 16 (inštitút spoločnej kontroly) a čl. II (novela daňového poriadku), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2024.

2. V čl. VII zákona č. 325/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela daňového poriadku nadväzuje na novelu zákona o e-Gov, ktorej účelom je zlepšiť celkové fungovanie e-Governmentu a súčasne prináša kvalitnejšie elektronické služby pre verejnosť pri komunikácií s orgánmi verejnej moci.

3. V čl. III zákona č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je novela daňového poriadku. Je vyvolanou novelou zákona o energetike, ktorý bol doplnený aj o samostatnú časť, ktorá upravuje odvod z nadmerných príjmov z nákupu a predaja elektriny a základné pojmy súvisiace s týmto odvodom.

4. V čl. II zákona č. 496/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. je aj novela daňového poriadku.

V novele daňového poriadku je premietnutá legislatívna úprava inštitútu sankcií, ktorá predstavuje pre daňové subjekty tzv. „druhú šancu“ pri ukladaní pokút. Druhá šanca spočíva v tom, že správca dane pri prvom zistení porušenia pokutu neuloží, ale vyzve daňový subjekt na splnenie povinnosti a zároveň upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom porušení už správca dane za správny delikt, ktorého sa daňový subjekt dopustí, pokutu uloží. Legislatívna úprava bola vykonaná aj pri lehote na vyrubenie úroku z omeškania, ktorý správca dane vyrubí do jedného roka od konca roka, v ktorom bola táto suma daňového nedoplatku uhradená. Ďalej sa skrátila lehota vrátenia vodičského preukazu v prípade, že bolo zastavené exekučné konanie, tiež v oblasti registrácie daňových subjektov z úradnej moci, čo sú zapísaní v obchodnom registri a v živnostenskom registri a v ostatných registroch. Zároveň je dôležité, že došlo k vypusteniu registrácie z úradnej moci podaním daňových priznaní z daňového poriadku. Novým prvkom, ktorý sa touto novelou dopĺňa do daňového poriadku je tzv. účinná ľútosť na účel zániku trestnosti pri daňových trestných činoch podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p. (ďalej len „Trestný zákon“) v prípade, ak dôjde k zaplateniu dane aj po prekluzívnej lehote a tiež legislatívne úpravy ustanovení daňového poriadku, ktoré si vyžiadala ich aplikačná prax na základe návrhov zo strany podnikateľskej verejnosti a finančného riaditeľstva.

5. V čl. III. zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku“).

Zákon reaguje na prijatie nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie zo dňa 6. októbra 2022. Zákon sa vzťahuje ku Kapitole III nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Podľa článku 14 ods. 3. nariadenia, zákon ustanovuje povinnosť pre vybrané právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií odvádzať (dočasný) solidárny príspevok. Zákon upravuje výpočet solidárneho príspevku týchto právnických osôb, upravuje správu a použitie solidárneho príspevku. V nadväznosti na tento zákon sa v samostatných článkoch upravuje aj zákon o dani z príjmov a daňový poriadok v oblasti správy príspevku a základné pojmy súvislosti so zavedením tohto príspevku.

Novela daňového poriadku č. 39/2022 Z. z.

Touto novelou daňového poriadku došlo k zmene jedného ustanovenia, a to § 165m odseky 1, 2 a 3 – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2022.

Podľa pôvodného znenia odseku 1 malo finančné riaditeľstvo podľa § 52 ods. 18 zverejniť aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. 6. 2022 s jeho identifikačnými údajmi a s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti.

Podľa pôvodného znenia odsekov 2 a 3 mal daňový úrad zaslať daňovým subjektom, ktoré boli registrované pre daň z príjmov do 31. 12. 2019, a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa novéh

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33