Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novela zákona o slobode informácií od 1. januára 2023

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dňa 8. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 482/2022 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Novela zákona o slobode informácií nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2023 vrátane.

Rozšírenie povinných osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon o slobode informácií

Novelou zákona o slobode informácií sa napríklad odstraňujú niektoré funkčné nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Po novom dochádza aj k rozšíreniu informačnej povinnosti o nové subjekty.

Treba dodať, že podľa programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 v časti Otvorené a transparentné vládnutie sa vláda zaviazala navrhnúť „rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa zákon o slobode informácií nevzťahoval, hoci hospodárili s verejnými zdrojmi. V rámci uvedenej časti programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky sa po novom zavádza úplne nová definícia povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií.

Podľa novely zákona o slobode informácií sem patria všetky právnické osoby, pre ktoré je typická aspoň väčšinová priama či nepriama účasť povinných osôb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií a súčasne kontrola zo strany týchto povinných osôb alebo navrhovanie/ustanovenie väčšiny členov riadiaceho alebo kontrolného orgánu týmito povinnými osobami.

Povinné osoby teda od 1. januára 2023 sú:

-        štátne orgány a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,

-        obce, mestá a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie i preddavkové organizácie,

-        právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti,

-        právnické osoby zriadené zákonom (štátne fondy, kapitoly štátneho rozpočtu a podobne),

-        zdravotné poisťovne,

-        právnické osoby, ak v

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.