Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novela zákona o slobode informácií od 1. januára 2023

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dňa 8. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 482/2022 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Novela zákona o slobode informácií nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2023 vrátane.

Rozšírenie povinných osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon o slobode informácií

Novelou zákona o slobode informácií sa napríklad odstraňujú niektoré funkčné nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Po novom dochádza aj k rozšíreniu informačnej povinnosti o nové subjekty.

Treba dodať, že podľa programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 v časti Otvorené a transparentné vládnutie sa vláda zaviazala navrhnúť „rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa zákon o slobode informácií nevzťahoval, hoci hospodárili s verejnými zdrojmi. V rámci uvedenej časti programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky sa po novom zavádza úplne nová definícia povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií.

Podľa novely zákona o slobode informácií sem patria všetky právnické osoby, pre ktoré je typická aspoň väčšinová priama či nepriama účasť povinných osôb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií a súčasne kontrola zo strany týchto povinných osôb alebo navrhovanie/ustanovenie väčšiny členov riadiaceho alebo kontrolného orgánu týmito povinnými osobami.

Povinné osoby teda od 1. januára 2023 sú:

-        štátne orgány a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,

-        obce, mestá a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie i preddavkové organizácie,

-        právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti,

-        právnické osoby zriadené zákonom (štátne fondy, kapitoly štátneho rozpočtu a podobne),

-        zdravotné poisťovne,

-        právnické osoby, ak v

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve N

Publikované:

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy. Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia N

Publikované:

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Zdravotný stav zamestnanca ako dôvod skončenia pracovného pomeru N

Publikované:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach vymedzuje nielen spôsoby skončenia pracovného pomeru, ale aj dôvody takého skončenia. Tiež ustanovuje postup, ktorý treba dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Publikované:

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záverečných ustanoveniach bude uvedené: Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Teplota na pracovisku počas chladného počasia N

Publikované:

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.