Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Depozitný účet na prelome rokov 2022 a 2023 – otázky z praxe

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje inštitútu depozitného účtu (účtu cudzích prostriedkov) v oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov. Príspevok reaguje na aplikačnú prax a na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami rokov 2022 a 2023 formou spracovaných odpovedí na otázky zamestnancov rozpočtových organizácií (najmä škôl, knižníc, sociálnych zariadení).

Čitateľovi je ozrejmený spôsob zákonného nakladania s depozitným účtom, obmedzenia a časové limity upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V praxi sa najčastejšie používa pojem depozitný účet, ktorý predstavuje doplnkový samostatný účet a ktorý je upravený v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). V súlade s ustanovením  § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy prostriedky určené na výplatu miezd zamestnancov za mesiac december 2022, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet). Príspevok sa zaoberá najčastejšími otázkami a podnetmi k evidencii, obmedzeniami a oprávneniami vo vzťahu k účtu cudzích prostriedkov.

Ekonomická klasifikácia

Príjem na depozitnom účte sa klasifikuje v rozpočte podpoložkou ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 292 017 – Z vratiek, a to podľa opatrenia Ministerstva financií SR  č.  MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. Treba tiež dodať, že kód zdroja príjmu sa neuvádza.

Otázka č. 1: Musí byť depozitný účet vedený v peňažnom ústave (banke) s kreditnými úrokmi?

Nie, táto povinnosť nie je zákonom ani iným normatívnym právnym aktom či opatrením určená. Je plne na rozhodnutí štatutára rozpočtovej organizácie, aký účet pre zriadenie depozitného účtu si vyberie. Treba dodať, že výber prostriedkov v hotovosti pre účely úhrady mzdy je v takomto prípade povolený. Príjem prostriedkov na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) sa neklasifikuje.

Otázka č. 2: Je povinnosťou, aby príspevková organizácia mala zriadený depozitný účet?

Príspevková organizácia nemá oprávnenie na vedenie depozitného účtu, pričom všetky svoje výdavky realizuje priamo z bežného účtu (ustanovenie § 26 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Čerpanie účelovo určeného kapitálového transferu príspevkovou organizáciou N

Publikované:

Príspevková organizácia obce získala kapitálový transfer zo ŠR, ktorý môže použiť aj nasledujúci rozpočtový rok. Aký postup musí príspevková organizácia dodržať, aby mohla čerpať tento účelovo určený kapitálový transfer zo ŠR?

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?