Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (4.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok predstavuje dokončenie podrobného a rozsiahleho výkladu § 4 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde"), konkrétne ods. 3 a nasledujúcich.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na (...):

 • financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení. Príslušný orgán, ktorým je okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia, je povinný prijať a vykonať preventívne opatrenia za podmienky, ak prevádzkovateľ:
  1. neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia príslušného orgánu povinnosť, ktorou je pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody povinnosť prevádzkovateľa bezodkladne prijať a vykonať preventívne opatrenia,
  2. nie je známy alebo nemá právneho nástupcu, alebo
  3. nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť, pretože príslušný orgán rozhodol na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že nevznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody,
  4. bola spôsobená treťou osobou, a že táto škoda alebo jej bezprostredná hrozba vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, aby zabránil vzniku environmentálnej škody alebo jej bezprostrednej hrozby spôsobenej treťou osobou, alebo
  5. vznikla v dôsledku splnenia záväzného príkazu, pokynu alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti vydaného orgánom verejnej správy (obec, orgán Policajného zboru, zložky Hasičského a záchranného zboru) v čase pred vznikom environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej škody. Rovnaký postup je aj pri vykonávaní nápravnej činnosti. Čo sa týka definície prevádzkovateľa pôjde o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti (konkurz a reštrukturalizácia) vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia. Čo sa týka činnosti, ktorú vykonáva alebo riadi prevádzkovateľ, pôjde o činnosť vykonávanú v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú povahu, alebo jej ziskový či neziskový charakter.
 • zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ak zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, ak orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad možno zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie. Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú: ministerstvo životného prostredia, inšpekcia, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, obec, Slovenská obchodná inšpekcia, colný úrad, Kriminálny úrad finančnej správy. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o:
  1. komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama,
  2. iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
 • podporu investícii z prostriedkov Modernizačného fondu; Modernizačný fond je nízkouhlíkový podporný mechanizmus zriadený podľa čl. 10d smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ, ktorý slúži na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru EÚ v roku 2013 na obdobie rokov 2021 až 2030 vrátane SR. Prostriedky pridelené SR v rámci Modernizačného fondu spravuje ministerstvo životného prostredia, pričom v kompetencii komisie pre Modernizačný fond je určiť výšku prostriedkov z Modernizačného fondu, ktoré budú zaslané na účet fondu na financovanie oprávnených investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) podľa európskej a národnej legislatívy. Komisia pre Modernizačný fond je zložená z piatich členov za ministerstvo životného prostredia a piatich členov za ministerstvo hospodárstva a bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia a riadi sa vlastným organizačným a rokovacím poriadkom. Úlohou tejto komisie je nastaviť správne fungovanie Modernizačného fondu a zadefinovať podmienky poskytovania podpory z prostriedkov Modernizačného fondu,
 • ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí. Účelom tohto ustanovenia je nielen ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov, ale aj podpora obcí, ktorých katastrálne územia zasahujú do národných parkov. Národný park je najvýznamnejším prírodným dedičstvom, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti,
 • úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a v biomase,
 • financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka.

Podpora môže byť cielená na podporu modernej a ekologickej infraštruktúry, zníženia svetelného znečistenia, podpory spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, podpory informačných centier na ochranu národných parkov, podpory foriem turizmu a environmentálneho vzdelávania, manažmentu až po praktickú starostlivosť osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Cieľom schválenej stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 je okrem iného zabezpečenie zonácie národných parkov, kde zónu bez zásahu človeka má tvoriť do roku 2025 až 50 % z celkovej rozlohy národného parku. Zároveň zmenou kategorizácie hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia prichádzajú dotknuté obce o výpadok príjmov z dane z nehnuteľnosti. Uvedený výpadok by mohol byť sanovaný touto podporou. Podpora je zameraná na aktivity súvisiace s budovaním a údržbou verejnej infraštruktúry (tzv. zelenej a modrej, t. j. zeleň alebo vodné plochy a mokrade v obciach) a vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie vrátane nakladania s odpadmi (separácia odpadu a celkové neodhadzovanie odpadkov na turistických odpočívadlách, v lesoch a v krajine), zníženie svetelného znečistenia a z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.