Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Interná smernica o nakladaní s odpadom

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Zriaďovateľ od nás vyžaduje internú smernicu o nakladaní s odpadom tak, aby bola v súlade so záväzkom obce "iniciatívy ZERO WASTE", t.j. dosiahnuť minimálne množstvo ďalej nespracovateľného odpadu vyprodukovaného v základnej škole, materskej škole. Ako máme takúto smernicu vypracovať?
Smernice sú vnútorné riadiace akty organizačného, riadiaceho a metodického charakteru, ktoré ustanovujú metódy, spôsoby, prostriedky, formy a postupy vykonávania dôležitých a rozhodujúcich činností alebo agend v organizácii. Určujú práva a povinnosti zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov v procese realizácie týchto činností [1].
Obsah internej smernice o nakladaní s odpadom v materskej a základnej škole
Interná smernica upravujúca činnosti nakladania s odpadom, ktorý vzniká v objektoch a priestoroch materskej a základnej školy (ďalej len "škola"), by mala obsahovať najmä:
1.
Správne pomenovanie a zaradenie jednotlivých druhov odpadov, ktoré môžu v škole vznikať (napr. ak má škola aj kuchyňu s jedálňou a zelenú plochu ako trávnik či záhradu, prevádzkuje školské automaty na nápoje a jedlo, resp. má bufet):
-
papier a lepenka, plasty, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky, kovové obaly,
-
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
-
batérie a akumulátory (monočlánky a gombíkové batérie),
-
elektroodpad (napr. hračky s elektrosúčiastkami, vyradené monitory, počítače, klávesnice, myši, tlačiareň, mobily, lampy, kalkulačky, ohrievače, mikrovlnka, chladnička),
-
svetelné zdroje (žiarivky),
-
šatstvo a textílie,
-
objemný odpad (lavice, nábytok, koberce, postele, stoličky, ...),
-
stavebný odpad (keramické umývadlo, záchod, dlažba, obkladačky, ...),
-
kovy (časti lavíc, stojany z kovu, regále, ...),
-
zmesový komunálny odpad.
2.
Označenie odpadov katalógovými číslami podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v z. n. p. [2].
3.
Vytypovanie miest, kde budú jednotlivé druhy odpadov vznikať priebežne, krátkodobo, dlhodobo, sezónne a kde sa budú zhromažďovať. Miesta na zhromažďovanie musia byť zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením odpadov a iným nežiadúcim únikom, napríklad do okolia, do pôdy, vody a podobne.
4.
Preverenie predpokladu vzniku nebezpečných odpadov (ďalej len "NO"). Tie sa musia zhromažďovať oddelene, podľa druhov a musia byť označené vyplneným tlačivom "Identifikačný list nebezpečného odpadu" podľa Prílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v z. n. p. [3]. Označená musí byť nádoba (obal), v ktorom sa NO zhromažďujú, rovnako ako aj sklad (miesto), kde sa skladujú. K NO patria napríklad vybrané svetelné zdroje s obsahom ortuti (odpadové žiarivkové
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.