Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zodpovednosť za porušenie povinností, ktoré ukladá zákon o odpadoch

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Problematiku zodpovednosti za porušenie povinností, ktoré ukladá zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), upravujú § 115 až 117 uvedeného zákona.

Ustanovenie § 115 zákona o odpadoch vymedzuje priestupky na úseku odpadového hospodárstva, § 116 a § 117 zákona o odpadoch zase zakotvujú pravidlá ukladania pokút pri vyvodzovaní zodpovednosti za iné správne delikty a vymedzujú skutkové podstaty iných správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku odpadového hospodárstva.
Cieľom tohto príspevku je zamerať sa predovšetkým na aplikačno-právne dôsledky uplatňovania § 116 a § 117 zákona o odpadoch, teda analyzovať úpravu vyvodzovania zodpovednosti za iné správne delikty právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku odpadového hospodárstva. Samotná úprava § 115 zákona o odpadoch bude závislá od aplikácie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch"), pretože uvedené ustanovenie zákona o odpadoch vymedzuje priestupky na úseku odpadového hospodárstva a všeobecné hmotnoprávne a procesnoprávne pravidlá vyvodzovania zodpovednosti za uvedenú kategóriu deliktov ustanovuje zákon o priestupkoch.
Zámerom tohto príspevku je preto sústrediť sa na určitú disproporciu pri vyvodzovaní zodpovednosti za iné správne delikty právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku odpadového hospodárstva v oblasti verejného práva na Slovensku. Systém verejnoprávnej zodpovednosti, t.j. zodpovednosti za delikty v oblasti verejného práva na Slovensku je vo všeobecnosti roztrieštený. Slovenská právna úprava rozlišuje jednak delikty v oblasti trestného práva, teda trestné činy (prečiny a zločiny), a delikty v oblasti správneho práva. Ucelenú hmotnoprávnu úpravu a procesnoprávnu úpravu vyvodzovania zodpovednosti za uvedené delikty zakotvuje jednak trestné právo v podobe zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. a v podobe zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v z. n. p.
Relatívne ucelenú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vyvodzovania zodpovednosti v oblasti správneho práva zakotvuje zákon o priestupkoch. Odlišná je však situácia v oblasti iných správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Právna úprava uvedených deliktov z oblasti správneho práva je značne roztrieštená a odborná verejnosť, ako aj súdna judikatúra už približne 20 rokov poukazujú na potrebu zakotvenia samostatného zákona, ktorý by upravoval hmotnoprávne a procesnoprávne princípy a pravidlá pre vyvodzovanie zodpovednosti za uvedenú kategóriu deliktov.
Systémy trestnoprávneho postihu na jednej strane a správneho trestania na druhej strane spolu síce súvisia, avšak zároveň sú do značnej miery autonómne. Líšia sa v tom, že vo výraznej miere chránia odlišné druhy spoločenských vzťahov. Právna úprava sankcionovania trestných činov a správnych deliktov patrí do výlučnej pôsobnosti zákonodarcu. Na uvedenú skutočnosť reaguje aj súdna judikatúra [1]. Ak ide o trestné činy, zásadu "žiadny trestný čin a trest bez zákona" výslovne vyjadruje zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len "Ústava SR") a ústavné zákony [2]. Pravidlá ukladania sankcií za priestupky a iné správne delikty takto explicitne vyjadrené v Ústave SR a ústavných zákonoch nenájdeme. Avšak záruky ochrany práv jednotlivca odvodzuje súdna judikatúra z čl. 2 ods. 2 a čl. 2 ods. 3 Ústavy SR [3]. Na tento rámec nadväzuje čl. 4 Listiny základných práv a slobôd, ktorý sa premietol do úpravy čl. 13 Ústavy SR [4]. Súdna judikatúra zastáva názor, že sankcie za správne delikty možno ustanovovať len zákonom. Tieto ustanovenia vyjadrujú ochranu jednotlivca pred neoprávneným administratívnoprávnym postihom zo strany verejnej moci [5]. Rovnako na uvedené skutočnosti poukazuje aj právna veda, ktorá požaduje formulovanie jasných, presných a zrozumiteľných kritérií na vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie povinností vyplývajúci zo zákona z oblasti správneho práva [6]. Uvedená úprava zakladá podľa ústavného súdnictva v Českej a Slovenskej republike predpoklady a podmienky verejnoprávnej zodpovednosti prijaté zákonodarcom. Zárukou týchto opatrení a podmienok je právny stav, za ktorého môže byť vina páchateľa deliktu vyslovená len ohľadom konania, o ktorom mohol páchateľ v čase, kedy sa ho dopustil, dôvodne predpokladať, že je trestným konaním [7].
V oblasti správneho práva však bude častokrát oveľa ťažšie rozpoznať pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo pre právnickú osobu pôsobiacu na úseku odpadového hospodárstva protiprávnosť činu, resp. dôsledky porušenia povinností, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch.
Zásady "trestania" za porušen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.