Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zodpovednosť za neoprávnené nakladanie s odpadom - priestupok alebo trestný čin?

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V súčasnej dobe sa stále častejšie stretávame s protiprávnymi činmi proti životnému prostrediu. Na jednej strane sa rôzne aktivistické a neziskové organizácie snažia presadiť čo najvyššiu ochranu životného prostredia, na čo reflektujú takmer všetky štáty Európy (niektoré z vlastného presvedčenia, i keď väčšina pod tlakom Európskej únie), no na druhej strane nám kriminalita v tejto oblasti na Slovensku neustále rastie.

Zo štatistiky Ministerstva vnútra SR vyplýva, že kriminalita v oblasti životného prostredia v roku 2020 vzrástla o viac ako 20 % oproti roku 2019. [1] Hoci nemáme k dispozícii štatistiku priestupkov v oblasti životného prostredia, je pravdepodobné, že krivka protiprávneho konania proti životnému prostrediu rastie aj tu. [2] Aj keď pozorovanie uvedených ukazovateľov je zaujímavé, príčiny, prečo je tomu tak, ako je to s objasnenosťou a latenciou, bude možné hodnoverne skúmať až začiatkom roka 2021, keď bude štatistika kompletná. Cieľom príspevku je však preskúmať nakladanie s odpadmi v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, či je toto konanie trestným činom alebo priestupkom, resp. kde je hranica medzi postihom páchateľa za priestupok a kedy už bude postihnutý za trestný čin. V neposlednom rade sa zameriame na právno-teo­retický prieskum, či je možné páchateľa za jedno konanie postihnúť podľa priestupkového konania a zároveň aj podľa trestného konania.
Zákonná definícia trestného činu a priestupku neoprávneného nakladania s odpadom
Trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. sa dopustí ten, kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zjednodušene povedané, trestným činom je akékoľvek nakladanie s odpadom, ktoré je v rozpore s akoukoľvek povinnosťou alebo zákazom upraveným v osobitných predpisoch [3], keď rozsah tohto činu je viac ako 266 eur.
Naopak, priestupku v súvislosti s odpadom sa možno dopustiť viacerými spôsobmi konania, resp. opomenutia konaní. Jednotlivých skutkových podstát je takmer 30 a sú upravené v § 115 ods. 1 písm. a) až ac) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). Ide napríklad o nakladanie alebo iné zaobchádzanie s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch, uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou, uloženie do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená a mnohé ďalšie.
Je však potrebné podotknúť, že konanie, ktoré je ktorýmkoľvek priestupkom podľa zákona o odpadoch alebo podľa iného osobitného zákona, je zároveň aj skutkovou podstatou trestného činu, pričom jediným rozdeľujúcim kritériom je rozsah činu menej alebo viac ako 266 eur.
Orgán oprávnený prejednať konanie, ktoré má znaky trestného činu, je policajt ustanovený v § 10 ods. 8 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v z. n. p. (ďalej len "Trestný poriadok") [4], resp. príslušný prokurátor a následne o vine a treste rozhoduje súd. Orgánom oprávneným prejednať priestupok na úseku odpadov a zároveň o ňom rozhodnúť je obec, resp. okresný úrad [5] ako priestupkový orgán.
V praxi sa nezriedka stáva, že protiprávne konanie zač­ne prejednávať priestupkový orgán, avšak v priebehu konania zistí, že vec nepatrí do jeho kompetencie a konanie postúpi orgánom činným v trestnom konaní, resp. orgány činné v trestnom konaní v priebehu vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania zistia, že vec nepatrí do ich pôsobnosti a vec postúpia priestupkovému orgánu. Takýto postup zákonodarca upravil tak v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p., ako aj v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.