Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákaz diskriminácie pri podmienkach zmlúv o plnení vyhradených povinností a zodpovednosť výrobcov za porušenie zákonných povinností

Dátum: Rubrika: Polemika

V príspevku poukážeme na dôvody, prečo môže byť snaha organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) o znižovanie poplatkov v individuálnych prípadoch výrobcov (napríklad ponúkanie nižších sadzieb mimo cenníka vybraným výrobcom) problematická aj z hľadiska zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Na slovenskom trhu odpadového hospodárstva pôsobí niekoľko OZV. Hoci ide o regulované trhové prostredie, medzi jednotlivými OZV prebiehajú pomerne dynamické konkurenčné a akvizičné snahy o získanie zákazníkov - výrobcov vyhradených výrobkov. Z hľadiska informácií z trhu sa javí, že viaceré OZV v snahe získať do zmluvného vzťahu ďalších výrobcov, sa až "predháňajú" v znižovaní ponúkaných sadzieb najmä pri obaloch a neobalových výrobkoch platných pre rok 2022. Pri takýchto výrazne znížených sadzbách však už vystupuje do popredia otázka toho, či sú tieto sadzby kompatibilné s reálnymi nákladmi, ktoré musia OZV vynaložiť na nakladanie s odpadmi podľa zákonných pravidiel a či sú kompatibilné so zákonným princípom nediskriminácie.
Znižovanie poplatkov z hľadiska OZV v kontexte možného porušenia princípu nediskriminácie
V súlade s § 28 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch je OZV povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností s výrobcom za
nediskriminačných podmienok
. Podľa tohto ustanovenia by teda OZV mala uzatvárať zmluvy s výrobcom na nediskriminačnom základe, avšak zákon o odpadoch bližšie nešpecifikuje, akým spôsobom má jednotlivá OZV k uzatvoreniu zmlúv s výrobcami pristupovať tak, aby bola naplnená podmienka nediskriminácie jednotlivých výrobcov.
Podľa § 28 ods. 4 písm. ac) zákona o odpadoch je OZV povinná zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy a jednotný cenník za plnenie povinností, ako aj jeho zmeny.
Z judikatúry Ústavného súdu SR k problematike diskriminácie možno poukázať na výklad, podľa ktorého by sa za diskriminačný postup mal považovať taký, ktorý rovnaké alebo analogické situácie rieši odchylným spôsobom, pričom takýto odchylný postup nie je možné
rozumne odôvodniť
legitímnym cieľom, a tým, že tento cieľ sa musí dosahovať práve zvoleným riešením. [1]
Zo zásady zákazu diskriminácie vo všeobecnosti vyplýva požiadavka na odstránenie neodôvodnených rozdielov, pričom každé rozhodnutie zavádzajúce rozdielne zaobchádzanie by malo byť podložené objektívnymi a racionálnymi dôvodmi. Zákaz diskriminácie teda vylučuje svojvôľu. [2]
Z uvedeného ustanovenia zákona o odpadoch teda vyplýva, že zákon o odpadochv zásade
neumožňuje
, aby OZV uzatvárala zmluvy o plnení vyhrade
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.