Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výrobcov pod rozšírenou zodpovednosťou výrobcov čaká úprava poplatkov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Úprava finančných príspevkov od výrobcov vyhradených výrobkov v kolektívnom plnení, tzv. ekomodulácia je témou vo všetkých štátoch EÚ. Niektoré európske štáty a ich kolektívne organizácie už poplatky zaviedli a pracujú ďalej na ich úprave smerom k požadovanému napĺňaniu cieľov. Slovenskí výrobcovia na úpravu stále čakajú. Čo možno očakávať zverejnilo OECD v prehľade typov k modulovaným poplatkom pod RZV.

Slovenskí výrobcovia pod rozšírenou zodpovednosťou výrobcov (ďalej len "RZV") si v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") každoročne nájdu "novú povinnosť ", ktorá má výrazný vplyv na ich rozpočet a rozhodovanie sa, prostredníctvom koho, teda organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV"), si budú plniť povinnosti a na aké obdobie sa budú musieť "zaviazať ". V tomto roku sa ako akútna javí ekomodulácia. Ministerstvo životného prostredia SR zatiaľ však kroky k harmonizácii aspoň na úrovni štátu nerobí a termíny, ktoré zasiahnu výrobcu, sú nastavené úplne naopak. Výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku má z hľadiska zákona o odpadochmožnosť rozhodnúť sa vypovedať zmluvu s OZV bez udania dôvodu do 20. augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený, ak je zachované obdobie dvoch rokov v zmluvnom vzťahu. V prípade obalov a neobalových výrobkov je zároveň výrobca povinný uzavrieť zmluvný vzťah s novou OZV pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podal, pričom sa zároveň zaväzuje ostať s novou OZV opäť najmenej ďalšie dva roky.
Povinnosť zverejniť cenník má OZV do 31. októbra. Dôležité je však upozorniť, že povinnosť upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch
má OZV až k 31. decembru 2022 [1].
RZV je nástroj politiky, ktorý uplatňuje zásadu "znečisťovateľ platí" tým spôsobom, že zodpovednosť za výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu - od požiadaviek na predchádzanie vzniku odpadu z výrobku, cez posilnenie opätovného použitia, materiálové zloženie či navrhovanie výrobkov až po riadenie konca ich životnosti (ďalej len "EoL") prenáša na výrobcov [1,3]. Výrobcovia v Európe budú musieť do roku 2024 pokryť "nevyhnutné" čisté náklady na zber, triedenie a recykláciu, ktoré sú potrebné na splnenie cieľov a zámerov smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ESz 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v konsolidovanom znení. Nevyhnutné náklady sú čisté prevádzkové a riadiace náklady primeraného a prijateľného systému RZV. Rozsah pokrytia nákladov na recykláciu materiálu sa v jednotlivých členských štátoch líši [2].
V EÚ existujú rôznorodé systémy RZV, v ktorých je buď jedna OZV, alebo viac konkurenčných OZV. OZV prijíma finančnú a/alebo organizačnú zodpovednosť. Na to nadväzujú rôzne systémy zberu. Systémy RZV pomohli vytvoriť efektívnejšie systémy triedeného zberu, znížiť skládkovanie a zvýšiť recykláciu. V mnohých prípadoch znižujú zaťaženie verejných rozpočtov pri nakladaní s komunálnym odpadom a zvyšujú nákladovú efektívnosť zberu a recyklácie. Zároveň podporujú rozvoj trhu a prispievajú k výrobe vysokokvalitných druhotných surovín či k bezpečnosti zdrojov. Väčšina štátov má zavedenú RZV pre obaly, batérie a akumulátory, elektrozariadenia či vozidlá. Niektoré štáty však zaviedli RZV pre vyhradené výrobky nad rámec súčasných smerníc, napríklad Slovensko pre neobalové výrobky. To je z hľadiska ekomodulácie jednoduchšie, keďže krajiny, kde RZV pre neobalové výrobky neexistuje, musia zavádzať opatrenia na rozdelenie nákladov za nakladanie s odpadmi medzi výrobcov obalov pod RZV a u neobalových výrobkov pre zodpovedných mimo RZV, a to aspoň o jednu tretinu menej. Pri obaloch v závislosti od ich zaradenia (priemyselné, komerčné, z domácností) môže byť plnenie aj mimo OZV, a to individuálne zväčša pri priemyselných obaloch, ktoré nemajú potenciál skončiť v komunálnom odpade.
Ekomodulácia v praxi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.