Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súdna ochrana obyvateľa obce proti platobnému výmeru na úhradu poplatku za komunálne odpady a množstvový zber odpadov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok sa zaoberá podmienkami spoplatňovania množstvového zberu odpadu v komunálnom právnom priestore. Autor sa zamýšľa nad možnosťou právnej obrany obyvateľa obce v prípade, že obec spoplatňuje uvedený spôsob zberu odpadov v rozpore so zákonom.

Príspevok publikovaný v predchádzajúcom čísle 10/2021 časopisu Odpady - minimalizácia, zhodnocovanie, zneškodňovanie sa týkal problematiky množstvového zberu odpadov v komunálnom prostredí. Hlavná téza príspevku sa zamerala na spravodlivosť poplatkovej povinnosti za uvedený druh zberu v porovnaní s paušálnym ukladaním miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z.z.") zo strany obcí. Uvedená problematika si podľa môjho názoru vyžaduje viac pozornosti, a aj preto som sa rozhodol k nej opätovne vrátiť. V predchádzajúcom príspevku som sa zameral najmä na prístup krajských súdov k žalobám fyzických a právnických osôb voči rozhodnutiam obcí v oblasti platobných výmerov za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov. Na problematiku množstvového zberu odpadov však už reagoval aj Ústavný súd SR v uznesení z 20. augusta 2015, sp. zn. II. ÚS 491/2015.
V uvedenom konaní sťažovateľ namietal porušenie viacerých svojich základných práv, a to najmä porušenie ochrany vlastníckej slobody [1], práva na ochranu životného prostredia [2], práva na súdnu a inú právnu ochranu [3] a práva na spravodlivé konanie [4]. Uvedené porušenia mal spôsobiť postup Najvyššieho súdu SR v konaní vedenom pod sp. zn. 8 Sžf 32/2012 a jeho rozsudok z 23. mája 2013. Zo sťažnosti vyplývalo, že obec ako správca miestnej dane platobným výmerom č. 1101196121 zo 14. februára 2011 vyrubila sťažovateľovi miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie roku 2011 v sume 65 eur. Sťažovateľ uplatnil všetky právne prostriedky ochrany voči administratívnym, ako aj voči súdnym rozhodnutiam. Po vyčerpaní uvedených prostriedkov právnej ochrany už mohol uplatniť iba ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len "ÚstavaSR") [5]. V čom videl sťažovateľ porušenie svojich základných práv a slobôd a kde sa podľa jeho názoru nachádzalo prepojenie uvedeného porušenia na právnu úpravu množstvového zberu komunálnych odpadov? Sťažovateľ predovšetkým namietal, že súdne orgány a administratívne orgány (obec a Finančné riaditeľstvo SR) sa nevysporiadali s jeho argumentáciou, ktorou odôvodňoval nezákonnosť platobného výmeru vydaného na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Platobný výmer mala obec vydať v rozpore s § 79 ods. 1 [6] a 2 [7] a v rozpore s § 81 ods. 1 [8] zákona č. 582/2004 Z.z. Dôsledky kontextu uvedených ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. mali byť podľa sťažovateľa také, že zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov bráni vyrubovaniu poplatkov zo strany obce v režime § 79 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., teda paušalizovaným spôsobom. Aj samotný § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. ustanovuje, že súčasné použitie oboch ustanovení, t.j. § 79 ods. 1 a § 79 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. nie je možné, pretože v prvom prípade obyvateľ obce platí za množstvo odpadov, ktoré vyprodukuje, a v druhom prípade obyvateľ podlieha režimu paušálnej povinnosti uhradiť poplatok za komunálne odpady vyjadrenej v platobnom výmere vydanom obcou. Ďalším argumentom, ktorý sťažovateľ použil, je dôsledok obsahu práva na ochranu životného prostredia vyjadreného v čl. 44 Ústavy SR. Sťažovateľ tvrdil, že práve množstvový zber odpadov je nástrojom, ktorým sa efektívne presadzuje ochrana priaznivého stavu životného prostredia. Tým, že obyvateľ obce v režime množstvového zberu odpadov platí poplatok len za reálne vyprodukované odpady, je zároveň motivovaný k tomu, aby vytváral čo najmenšie množstvo odpadov. Ak teda obec, ktorá zaviedla množstvový zber komunálnych odpadov, zároveň vydáva platobné výmery, porušuje tým aj záväzok vyplývajúci z rešpektovania práva na ochranu životné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.