Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Stavebný odpad v kontexte strategických dokumentov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Témou článku je oblasť stavebných odpadov v podmienkach SR. Stavebné odpady tvoria významnú časť z celkového množstva vzniknutých odpadov. Pre tento segment neexistujú aktuál­ne špecifické pravidlá, čo sa bude musieť zmeniť aj napríklad z dôvodu Plánu obnovy a odolnosti SR.

Stavebníctvo a budovy vyžadujú obrovské množstvo zdrojov a predstavujú približne 50% všetkých vyťažených materiálov. Stavebníctvo je zodpovedné za viac ako 35% celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ [1].
Priemerná miera zhodnocovania stavebného odpadu a odpadov z demolácií v EÚ v roku 2018 dosiahla úroveň 88%, pričom tri krajiny z celej EÚ vykazujú 100% mieru zhodnocovania takýchto druhov odpadov. SR v roku 2018 zhodnotila 51% stavebného odpadu a odpadu z demolácií, čo predstavuje o 37% menej ako priemer EÚ [2].
Členské štáty EÚ vyprodukujú ročne 345 miliónov ton stavebných odpadov a odpadov z demolácií a ďalších 11 miliónov ton tvoria výkopové zeminy a kamenivo. V SR je za obdobie rokov 2014 - 2018 pozorovaný nárast vzniku stavebných odpadov až na úroveň 4 miliónov ton v roku 2018. Najväčší nárast zaznamenali výkopové zeminy a kamenivo, kde vznik vzrástol na 2,5 milióna ton v roku 2018. Výkopové zeminy a kamenivo sú prúdom stavebného odpadu, ktorý najväčšou mierou ovplyvňuje medziročný nárast alebo pokles vzniku stavebných odpadov a ich vznik súvisí s realizáciou veľkých líniových stavieb (diaľnice, železnice, atď.). V roku 2018 zásadnejšie narástol vznik bitúmenových zmesí, ako aj produkcia odpadov zo železných a neželezných kovov [3].
Stavebné odpady sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo výrazne prispieva k aplikácii princípov obehového hospodárstva.
Strategické dokumenty riešiace problematiku stavebných odpadov
Problematika stavebných odpadov vzniknutých pri výstavbe a odpadov z demolácie je predmetom rôznych strategických dokumentov. Tieto dokumenty pomenúvajú aktuálny stav, stanovujú ciele a popisujú opatrenia, ktoré treba realizovať. Ide o opatrenia tak legislatívneho, ako aj nelegislatívneho charakteru. Ak nebudeme brať do úvahy zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a jeho vykonávacie predpisy, ktoré už upravujú samotný právny rámec, tak sa v príspevku zameriame na štyri dokumenty, a to:
1.
Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.