Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sklad nebezpečných odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vo výrobnej hale nemáme vhodné priestory na skladovanie nebezpečných odpadov. Rozhodli sme sa preto kúpiť tzv. certifikovaný mobilný eko sklad a umiestniť ho na dvor. Treba tento sklad niekde nahlásiť? Aké podmienky treba splniť, aby mohol slúžiť ako sklad nebezpečných odpadov?

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ale ani vykonávacie vyhlášky nevymenúvajú taxatívne požiadavky na sklad nebezpečných odpadov a ani jeho vybavenie. Preto je na držiteľovi nebezpečného odpadu, aby pri výbere priestorov, resp. nákupe zariadení na skladovanie, dodržal ustanovenia právnych noriem, ktoré takéto podmienky definujú v závislosti od vlastností skladovaných materiálov.
Najskôr si však prejdeme ustanovenia zákona o odpadoch a vykonávacej vyhlášky, ktorá všeobecné podmienky skladovania nebezpečných odpadov definuje.
„Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)
Niektoré z vybraných osobitných predpisov, ktoré treba pri manipulácii a nakladaní s nebezpečným odpadom dodržať, sú uvedené v poznámke 23), a to:
„Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.“
Podrobnejšie sa však podmienkam, ktoré treba pri zhromažďovaní odpadov a skladovaní odpadov dodržať, venuje v § 8 vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v z. n. p. (ďalej len "vykonávacia vyhláška") .
Ministerstvo životného prostredia SR odôvodňuje obsah uvedeného ustanovenia v dôvodovej správe tak, že:
„Spôsob splnenia týchto požiadaviek je na držiteľovi odpadu, a teda je na jeho rozhodnutí, či použije napr. záchytné vaničky alebo vybuduje podzemné nádrže na zachytávanie prípadných únikov, pričom musí zvoliť taký spôsob, ktorým sa zabezpečí cieľ sledovaný týmito ustanoveniami, a to zamedzenie kontaminácie životného prostredia nebezpečným odpadom počas jeho zhromažďovania a skladovania.“
Z uvedeného vyplýva, že právna norma neustanovuje vlastné pravidlá pre zhromažďovanie odpadov, resp. skladovanie odpadov nad rámec osobitných právnych predpisov, ktoré tieto pravidlá definujú taxatívne v závislosti od vlastností skladovaných látok, a teda aj odpadov.
Ustanovenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.