Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prístup do elektrizačnej sústavy v prípade energie vyrobenej z odpadu

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Dňa 20. apríla 2023 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) rozsudok [1], v zmysle ktorého konštatoval, že prednostný prístup do elektrizačnej sústavy sa nemá priznať len tým zariadeniam, ktoré vyrábajú elektrinu výlučne z obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zariadeniam, ktoré vyrábajú elektrinu kombinovane – teda pôvod zdroja energie pochádza ako z obnoviteľných, tak aj konvenčných zdrojov energie.

Súdny dvor zároveň vyslovil, že zariadenie vyrábajúce elektrinu tak z obnoviteľných, ako aj konvenčných zdrojov energie, má mať prospech z prednostného prístupu do sústavy len pre to množstvo elektriny, ktoré vyrobilo z obnoviteľných zdrojov energie. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto prednostného prístupu pritom majú upraviť členské štáty, a to tým spôsobom, že stanovia transparentné a nediskriminačné kritériá, ktoré pri zohľadnení požiadaviek týkajúcich sa zachovania spoľahlivosti a bezpečnosti sústavy umožnia stanoviť poradie prednosti v závislosti od veľkosti podielu obnoviteľných zdrojov energie využívaných každým zariadením vyrábajúcim elektrinu.
Skutkové okolnosti sporu
Nemecká spoločnosť prevádzkujúca zariadenie na tepelné spracovanie odpadov za účelom výroby elektrickej a tepelnej energie - spoločnosť
EEW Energy from Waste Großräschen GmbH
(ďalej len "EEW") - podala na vnútroštátny súd žalobu proti spoločnosti
MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH
(ďalej len "MNG Strom"), ktorou sa domáhala náhrady škody vo výške 2,24 milióna eur.
V rokoch 2011 až 2016 ju totiž MNG Strom v rámci riadenia bezpečnosti sústavy niekoľkokrát vyzvala, aby dočasne znížila zásobovanie príslušných sústav z dôvodu problémov s preťažením sústavy. Spoločnosť MNG Strom tak v súlade s nemeckým vnútroštátnym právom podľa § 11 ods. 1 zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (ďalej len "EEG 2012") regulovala prístup zariadenia k prenosovej sústave, v dôsledku čoho vzniklo spoločnosti EEW podľa § 12 ods. 1 EEG 2012 právo na náhradu škody, a to vo výške 95 % z jej ušlého príjmu ako poškodeného subjektu.
Z hľadiska nemeckého práva mohlo dôjsť vo výnimočných prípadoch v rámci prístupu k prevádzkovej sústave k uprednostneniu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Problémom v posudzovanom prípade však bolo, že právna úprava bližšie nešpecifikovala, či do uvedeného spadá aj energia vyrobená zo zariadenia, ktoré spracúva ako obnoviteľné, tak aj konvenčné zdroje energie a ak áno, ako sa má v takom prípade určiť relevantný podiel elektriny vyrobenej z časti obnoviteľných zdrojov energie.
Práve takéto zariadenie pritom prevádzkovala spoločnosť EEW. Teda odpad, ktorý spoločnosť EEW spracúvala za účelom výroby energie, bol tvorený nielen biologicky rozložiteľným odpadom, ale aj inými druhmi odpadu. Hoci podiel biologicky odbúrateľného odpadu nebol určený fixným podielom na spracúvanom odpade, mohol dosahovať až 50 % celkového objemu spaľovaného odpadu, čo nie je nezanedbateľný podiel v celom procese. EEW si následne plnila voči spoločnosti MNG Storm svoju zmluvnú povinnosť, keď na základe uzatvorenej dohody o pripojení a nákupe zásobovala prenosovú sústavu spoločnosti MNG Storm dohodnutým množstvom takto vyrobenej elektrickej energie. Ako už bolo uvedené vyššie, EEW vyčíslila škodu, ktorá jej konaním MNG Storm vznikla tým, že obmedzila jej prístup do prenosovej sústavy, na sumu vo výške 2,24 milióna eur.
Konanie pred vnútroštátnym súdom
Odvolací súd v súvislosti s uplatneným nárokom EEW ňou podanú žalobu
zamietol,
keďže elektrina vyrobená v zariadení spoločnosti EEW nemala byť podľa jeho názoru vyrobená výlučne z obnoviteľných zdrojov energie. Dotknuté zariadenie teda nemalo spĺňať definíciu pojmu
"zariadenia vyrábajúceho elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie"
podľa nemeckého práva.
EEW s rozhodnutím vnútroštátneho súdu nesúhlasila, preto proti nemu podala na nemeckom Spolkovom súdnom dvore dovolanie. Dovolací súd v predmetnom konaní usúdil, že existuje potreba obrátiť sa na Súdny dvor na účely zodpovedania ním vymedzených prejudiciálnych o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.