Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Presahy zákona o odpadoch a vodného zákona

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok sa venuje odpadu a odpadovej vode, a to v kontexte zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), ako aj zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z. n. p. (ďalej len „vodný zákon“) a z toho vyplývajúcich presahov.

V praxi sa často stretávame so zložkovým prístupom, teda striktným oddeľovaním pohľadu na odpad/odpadovú vodu podľa zákona o odpadoch a odpadu/odpadovej vody v kontexte vodného zákona. Tento prístup vyvoláva praktické problémy pri aplikácii príslušnej právnej normy, a preto nie je najvhodnejší. Zložkový prístup možno skôr v súčasnosti nazvať prežitkom a reliktom minulosti. Aj napriek tomu sa však v podmienkach SR tento prístup stále presadzuje a považuje sa za najvhodnejší. Príklady a postupy zo zahraničia však preukazujú pravý opak.
Definície z hľadiska odpadov
Definícia odpadu je všeobecne známa a nachádzame ju v § 2 ods. 1 zákona o odpadoch, ktorý uvádza, že:
„Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.“
Pri každom právnom predpise je dôležité vedieť, na čo sa vzťahuje a na čo sa už nevzťahuje. Zodpovedanie tejto otázky pri tom-ktorom právnom predpise by preto malo byť prioritné. Pre tému riešenú v článku je kľúčovým ustanovením § 1 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch, v ktorom sa uvádza:
„Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.“
Keďže je článok zameraný na jeden špecifický prípad, treba poznať aj ustanovenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z.o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v z. n. p. (ďalej len "vyhláška o skládkovaní"). V § 5 ods. 1 písm. d) vyhlášky o skládkovanísa uvádza:
„Na skládke odpadov sa musia vykonať opatrenia na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie priesakového režimu zabezpečujúce najmä čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, že sa dosiahnu hodnoty na ich vypustenie do kanalizácie alebo recipientu alebo odvoz priesakových kvapalín do vyhovujúceho zariadenia na čistenie odpadových vôd alebo kvapalných odpadov.“
Tento právny predpis obsahuje aj definíciu priesakovej kvapaliny, ktorá je uvedená v § 5 ods. 10 vyhlášky o skládkovaní:
„Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiakne uloženým odpadom a vyteká zo skládky odpadov alebo zostáva zadržaná v skládke odpadov.“
Pre oblasť odpadov je dôležitý aj ďalší právny predpis, a to vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v z. n. p. (ďalej len "Katalóg odpadov"). V § 1 ods. 1 písm. a) Katalógu odpadov sa uvádza:
„Katalóg odpadov tvorí a) zoznam odpadov uvedený v prílohe č. 1,“
Pre ilustrovanie p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.