Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Používanie biokvapaliny ako palivového zdroja elektrárne, Vec C-212/18 PRATO NEVOSO TERMO ENERGY

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Článok 6 ods. 1 a ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „smernica o odpade“) a čl. 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (ďalej len „smernica o podpore využívania energie“), sa majú v ich vzájomnej súvislosti vykladať v tom zmysle, že právo Európskej únie v zásade nevylučuje, aby sa na použitie látky získanej z odpadu ako paliva v zariadení vypúšťajúcom emisie do ovzdušia musela vzťahovať vnútroštátna právna úprava v oblasti energetického vyu­žitia odpadov, keďže táto látka nespadá do žiadnej kategórie zoznamu prípustných palív. Uvedené platí aj v prípade, ak tento zoznam prípustných palív môže byť podľa vnútroštátneho práva menený len všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorého prijatie nie je koordinované so správnym konaním o povolení užívania takto získanej látky z odpadu ako paliva.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ z 24. októbra 2019, Prato Nevoso Termo Energy, C-212/18, EU:C: 2019:898
 
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 6 smernice o odpade, čl. 13 smernice o podpore využívania energie, ako aj zásad proporcionality, transparentnosti a zjednodušenia. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Prato Nevoso Termo Energy Srl (ďalej len "Prato Nevoso") na jednej strane a Provincia di Cuneo (provincia Cuneo, Taliansko) a spoločnosťou ARPA Piemonte na strane druhej, ktorý sa týka zamietnutia žiadosti tejto spoločnosti nahradiť metán ako palivový zdroj jej teplárne a elektrárne za biokvapalinu získanú chemickým spracovaním odpadových rastlinných olejov.
 
Spor vo veci samej
Prato Nevoso prevádzkuje výrobňu tepla a elektrickej energie. Dňa 8. novembra 2016 Prato Nevoso požiadala provinciu Cuneo na základe čl. 5 ods. 1 dekrétu č. 28/2011 o povolenie nahradiť metán ako zdroj paliva jej prevádzkarne za biokvapalinu, v danom prípade rastlinný olej, ktorý vyrába spoločnosť ALSO Srl (ďalej len "ALSO"), pochádzajúci zo zberu a chemického spracovania použitého kuchynského oleja, zvyškov z rafinácie rastlinných olejov a zvyškov z umývania nádrží na ich uskladnenie.
 
ALSO má povolenie uvádzať tento olej na trh ako produkt, ktorý prestal byť v "stave odpadu" podľa čl. 184b legislatívneho dekrétu č. 152/2006, na použitie spojené s výrobou bionafty pod podmienkou, že má fyzikálnochemické vlastnosti uvedené v tomto povolení a že v obchodných dokumentoch sa nachádza údaj "produkt zo zhodnocovania odpadu určený na použitie pri výrobe bionafty".
 
Rozhodnutím z 25. mája 2017 bolo spoločnosti Prato Nevoso odmietnuté vydanie požadovaného povolenia z dôvodu, že spomenutý rastlinný olej nie je uvedený v zozname nachádzajúcom sa v časti II oddiele 4 prílohy X časti V legislatívneho dekrétu č. 152/2006, ktorá uvádza kategórie palív pochádzajúcich z biomasy, ktoré môžu byť používané v zariadení vypúšťajúcom emisie do atmosféry bez toho, aby sa riadili pravidlami v oblasti energetického zhodnotenia odpadov (ďalej len "zoznam povolených palív"). Jedinými rastlinnými olejmi zaradenými do týchto kategórií sú totiž oleje získané z plodín pestovaných na energetické účely alebo vyrobené výlučne mechanickým spracovaním. Provincia Cueno z toho vyvodila záver, že v súlade s čl. 293 ods. 1 tohto legislatívneho dekrétu treba tento rastlinný olej považovať za odpad.
 
Prato Nevoso podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, pričom uvádzala najmä to, že skôr citované vnútroštátne ustanovenia odporujú čl. 6 smernice o odpade a čl. 13 smernice o podpore využívania energie.
 
Vnútroštátny súd uvádza, že zoznam povolených palív môže byť upravený len ministerskou vyhláškou, ktorej postup pri prijímaní nie je koordinovaný so správnym konaním o povolení používania látky pochádzajúcej z biomasy ako paliva, a preto ho nemožno v rámci tohto správneho konania napadnúť.
 
Tento súd dodáva, že žiadosť, ktorú podala Prato Nevoso, bola zamietnutá napriek skutočnosti, že predmetný rastlinný olej spĺňa technickú normu UNI uplatniteľnú na kvapalné biopalivá, že má svoj vlastný trh ako palivo a že v rámci schvaľovacieho konania Prato Nevoso predložila technickú správu, podľa ktorej by environmentálna bilancia nahradenia metánu rastlinným olejom sporným vo veci samej bola v globále pozitívna.
 
O prejudiciálnych otáz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.