Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pojem odpad - nesplnene povinnosti členským štátom EÚ

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Európska komisia (ďalej len „EK“) sa svojou žalobou domáhala, aby Súdny dvor určil, že Česká republika si tým, že odmietla zabezpečiť spätné prevzatie zmesi TPSNOLO alebo Geobal [ďalej len „TPSNOLO (Geobal)“] do Českej republiky, ktorá bola z tohto členského štátu prepravená do Katovíc (Poľsko), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z čl. 24 ods. 2 a čl. 28 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (ďalej len „nariadenie o preprave odpadu“).

Podľa rozsudku Súdneho dvora zo 14. marca 2019, Komisia proti Českej republike, C-399/17, ECLI:EU:C:2019:200
 
Konanie pred podaním žaloby a konanie na Súdnom dvore
Český prevádzkovateľ prepravil na konci roka 2010 a začiatkom roka 2011 z Litvínova (Česká republika) do Katovíc (Poľsko) približne 20 000 ton TPSNOLO (Geobal), čo je zmes kyslých dechtov z rafinácie ropy, uhoľného popola a oxidu vápenatého. Celá táto zmes alebo jej časť bola uložená na pozemku na ulici Karola Woźniaka v Katoviciach, ktorú má v prenájme poľský dovozca.
 
Dňa 11. septembra 2011 poľské orgány českému ministerstvu životného prostredia oznámili, že považujú túto prepravu odpadu za nezákonnú podľa čl. 2 bod 35 písm. a) nariadenia o preprave odpadu, pretože ju odosielateľ ani príjemca tohto odpadu neoznámili orgánom povereným ochranou životného prostredia.
 
V januári 2012 české ministerstvo životného prostredia poľským orgánom odpovedalo, že TPSNOLO (Geobal) nepovažuje za odpad, keďže je zaregistrovaná v súlade s nariadením REACH, a preto odmieta od českého odosielateľa dotknutej zmesi vyžadovať, aby ju prevzal späť.
 
Dňa 12. júna 2014 začala EK na základe sťažnosti týkajúcej sa tejto prepravy, ktorú jej 4. februára 2014 podalo združenie na ochranu životného prostredia, vyšetrovanie. Dňa 27. novembra 2014 EK zaslala Českej republike výzvu, na ktorú tento členský štát odpovedal 20. februára 2015, pričom v odpovedi uviedol, že TPSNOLO (Geobal) nie je odpad. Dňa 22. októbra 2015 EK zaslala Českej republike odôvodnené stanovisko, na ktoré Česká republika odpovedala 18. decembra 2015, pričom potvrdila svoje odmietnutie zabezpečiť prepravu dotknutej zmesi na svoje územie.
 
EK sa po tom, ako konštatovala, že Česká republika odmieta konať v súlade s jej odôvodneným stanoviskom, rozhodla podať žalobu.
 
Posúdenie Súdnym dvorom
Nariadenie o preprave odpadu zavádza postupy a kontrolné režimy prepravy odpadu najmä medzi členskými štátmi EÚ.
 
Článok 3 ods. 1 nariadenia o preprave odpadu podmieňuje prevody v rámci EÚ týkajúce sa všetkých odpadov určených na zneškodnenie a celého radu odpadov určených na zhodnotenie, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohe IV tohto nariadenia, postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu. Podľa čl. 3 ods. 2 nariadenia o preprave odpadu musí byť ostatná preprava odpadu oznámená vyplnením formulára uvedeného v prílohe VII tohto nariadenia, s výnimkou, ak ide o prepravu minimálneho množstva, neprekračujúceho 20 kg.
 
Článok 2 bod 35 písm. a) a g) nariadenia o preprave odpadu kvalifikuje ako "nezákonnú prepravu" okrem iného prepravu odpadu bez oznámenia alebo bez informovania.
 
V prípade nezákonnej prepravy z vyššie uvedených dôvodov čl. 24 ods. 2 nariadenia o preprave odpadu ustanovuje, že orgán poverený uplatňovaním tohto nariadenia v členskom štáte pôvodu odpadu označený ako "príslušný orgán miesta odoslania" musí zabezpečiť, aby v lehote v trvaní v zásade 30 dní odo dňa, keď bol informovaný, odpad prevzal spať "oznamovateľ de iure", čiže osoba, ktorá mala oznamovaciu povinnosť alebo povinnosť informovania, alebo, ak to nie je možné, zabezpečil spätné prevzatie odpadu alebo ho prevzal späť sám.
 
V prejednávanej veci nebola preprava 20 000 ton ­TPSNOLO (Geobal) z Českej republiky do Poľska, uskutočnená na konci roku 2010 a začiatkom roka 2011, predmetom oznámenia ani informovania. Keď poľské orgány v septembri 2011 ohlásili túto prepravu českému ministerstvu životného prostredia, odmietlo toto ministerstvo vyžadovať od českého odosielateľa spätné prevzatie dotknutej zmesi v Poľsku, pričom uviedlo, že nejde o odpad. Práve zotrvanie na tomto odmietnutí viedlo k začatiu konania o nesplnenie povinnosti a následne k podaniu žaloby EK na Súdny dvor.
 
EK zdôrazňuje, že podľa čl. 28 nariadenia o preprave odpadu, ak sa príslušný orgán miesta odoslania nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom miesta určenia o zaradení, pokiaľ ide o rozlíšenie, či v prípade predmetu prepravy ide o odpad alebo nie, ako to je v prejednávanej veci, bude sa s predmetom tejto prepravy zaobchádzať, akoby to bol odpad. Preprava zmesi dotknutej vo veci samej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.