Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pilotný projekt v obci Rybník – „Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V tomto článku sa zameriam na jeden z príkladov reálneho nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (ďalej len „BRKO“) v obci. Na jednej strane uvediem legislatívne znenie a následne podložím faktami z praxe. Nechcem byť negatívna, iba chcem poukázať na stále rovnaký problém, s ktorým sa pasujeme či už v komunálnej, alebo priemyselnej sfére, a tým je chýbajúca odpadárska infraštruktúra.

Legislatívny rámec problematiky je definovaný v § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ktorý dáva obci za povinnosť okrem iného
"zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne")".
Ustanovenie § 81 ods. 21 zákona o odpadoch udáva výnimky, a to:

„Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá

  1. má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
  2. preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
  3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a riedko osídlených oblastiach.“
Podmienky uplatnenia výnimiek uvedených v písm. a) až c) sú alternatívne, teda stačí, ak obec spĺňa jednu z nich. Splnenie podmienky uvedenej v písm. a) si mohli uplatňovať mestá, ako je Bratislava a Košice, ktoré mali možnosť využívať energetické zhodnocovanie týchto odpadov, kde sa tieto zariadenia aj nachádzajú. Splnenie podmienky uvedenej v písm. b) musí obec reálne preukázať, napríklad podpismi 100% domácností, ktoré potvrdia, že svoj kuchynský odpad kompostujú. Čestné prehlásenie starostu, že podmienka je v obci splnená, nemožno považovať za postačujúce preukázanie. V opačnom prípade stačí, ak jedna domácnosť nesúhlasí s domácim kompostovaním, obec musí zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre BRKO. Písmeno c) poskytuje obciam možnosť výnimky pre technicky problémové oblasti obce,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.