Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Opätovné použitie a zhodnocovanie odpadu, Vec C-60/18 - TALLINNA VESI

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Článok 6 ods. 4 smernice Euróspkeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade") sa má vykladať v tom zmysle, že:
-
nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v prípade, že na úrovni EÚ vo vzťahu k určitému druhu odpadov nie sú ustanovené kritériá konca stavu odpadu, závisí takýto stav, keď odpad prestáva byť odpadom, od toho, či sa na takýto druh odpadov vzťahujú kritériá ustanovené všeobecne záväzným vnútroštátnym právnym aktom a
-
neumožňuje, aby držiteľ odpadu požiadal konštatovanie stavu konca odpadu príslušným úradom členského štátu alebo súdom tohto členského štátu.
Podľa rozsudku Súdneho dvora z 28. marca 2019, Tallinna Vesi, C-60/18, EU:C:2019:264
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 6 ods. 4 smernice o odpade. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Tallinna Vesi AS a Keskkonnaamet (Úrad životného prostredia, Estónsko) vo veci prijatia dvoch rozhodnutí Keskkonnaamet vydaných pre spoločnosť Tallinna Vesi na účely zhodnocovania odpadov a ktorými sa odmietlo konštatovanie stavu, keď kal z čistiarní odpadových vôd prestáva byť po zhodnotení odpadom.
Spor vo veci samej
Tallinna Vesi prevádzkuje kanalizáciu komunálnej odpadovej vody mesta Tallin (Estónsko) a jeho okolia, ako aj spracovanie odpadových vôd v jednotke používajúcej technológiu aktivovaného kalu. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že čistiarenský kal sa v rámci procesu čistenia odpadových vôd premiestni na účely anaerobnej digescie (metanizácia) do cisterien. Po procese anaerobnej digescie v trvaní 15 dní sú tieto kaly zbavené vody pomocou odstrediviek vybavených (filtrami) lismi a premiestnené do kompostovacieho zariadenia na účely aerobnej digescie.
Talinna Vesi mala v úmysle uvádzať takýmto spôsobom spracovaný čistiarenský kal z komunálnych odpadových vôd na trh ako kompost pre zelené plochy. Domnieva sa, že tento postup zodpovedá biologickej recyklácii (kód činnosti R3o) a chce získať zodpovedajúce povolenie v oblasti odpadov.
Podľa estónskeho vnútroštátneho práva je biologická recyklácia činnosť zhodnotenia odpadov, počas ktorej sú odpady spracované a prestávajú byť odpadom, pokiaľ sú splnené technické požiadavky na špecifické účely a sú dodržané právne predpisy, ako aj normy uplatniteľné na výrobky podľa § 21 ods. 1 bodu 3 estónskeho zákona o odpadoch.
Estónska republika prebrala čl. 6 smernice o odpade do vnútroštátneho práva tak, že v § 21 zákona o odpadochustanovuje, že ku koncu stavu odpadu môže dôjsť iba na základe aktu EÚ alebo nariadenia ministra životného prostredia, ktorým sú ustanovené dané kritériá. Konkrétne v súlade s odsekom 2 tohto paragrafu, konštatovanie stavu, keď čistiarenský kal spracovaný takým hospodárskym subjektom, ako je spoločnosť Tallin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.